Предвижда се финансиране от страна на държавата за дейностите на НПО

MSПредвижда се финансиране от страна на държавата за дейностите на НПО На 01.01.2018 г. влиза в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г./. Със закона по примера на САЩ и на редица страни от Европейския съюз се предвижда финансиране от страна на държавата за дейностите на НПО. За целта ежегодно ще се предвиждат и ще се изразходват средства от държавния бюджет.

 

 

Тази „голяма новина” бе слабо отразена от медиите и НПО:
приемането на законопроекта бе отлагано толкова пъти, че накрая, когато това се случи никой не му обърна особено внимание. От първоначалната идея на законопроекта до окончателната й реализация изминаха 20 месеца. Отделно законопроекта въвежда практики, които макар и да са нови за България, отдавна се прилагат в цивилизования свят. В този смисъл в България едва ли се е случило нещо изключително, само защото е въведен нов механизъм за публично-частно партньорство.

 

Противниците на НПО твърдят, че държавното финансиране ще превърне родните неправителствените организации в „правителствени”, че по този начин властта ще обуздае неправителствения сектор, като постави гражданските активисти на „държавна хранилка”. Това е шизофренно, защото се внушава от хора, които същевременно обвиняват българския неправителствен сектор във външна зависимост и подчиненост на чужди и частни интереси. Законът е приет в изпълнение на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012 г. – 2015 г. и макар и закъснял и с отложено действие, представлява публично признание и легитимация на ролята на НПО за развитието на страната ни. В цели сфери от обществения живот – например социалната сфера и политиките по отношение на бежанците, ролята на НПО по света, а и у нас е значителна.

 

Според закона Министерският съвет приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. Създава се Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който разработва и провежда политиките за подкрепа на развитието на гражданското общество. Съветът ще координира и ще следи за изпълнението на стратегията. Той ще се състои от 15 членове – 14 представители на НПО и председател – вицепремиер без право на глас. Той няма да има самостоятелен щат, а неговата дейност ще се подпомага от администрацията на Министерския съвет. Членовете от гражданския сектор ще се определят с решение на Министерския съвет върху основата на прозрачна и състезателна процедура.

 

Процедурата ще има следните етапи: публично обявяване на интернет страницата на Портала за обществени консултации; предварителна регистрация на всички организации, които желаят да участват; номиниране на организации, кандидати за членове на съвета; избор на кандидатите чрез гласуване на предварително регистриралите се; организациите, получили най-много гласове излъчват свой представител за член на съвета и негов заместник. Членовете на съвета трябва да отговарят на следните обективни критерии: да са регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза и да имат опит в осъществяване на дейности в обществена полза, в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие минимум 5 години.

 

Съветът ще определя приоритетите и ще приема правилата и процедурите, по които ще се разпределят средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Членовете на съвета няма да получават възнаграждение за участието си, като те и организациите, които представляват, и свързаните с тях лица няма да могат да участват с проекти за финансиране. Отпаднала е идеята за създаване на поредната административна структура – Фонд за подкрепа на развитието на гражданските организации, която да управлява финансовите средства.

 

Остава по-добрата възможност – финансите да се администрират от независим външен оператор. До края на март 2018 г. Министерският съвет трябва да приеме Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, а до края на юни 2018 г. Съветът за развитие на гражданското общество трябва да приеме Правила за допустимите дейности, условията за финансиране, реда и механизмите за изразходване на средствата, условията, реда и начина за набиране, оценка и подбор на проектните предложения, изискванията към изпълнението на дейностите, отчетността на лицата с одобрени проекти, условията и реда за контрол върху изпълнението на проектите. Вероятно първите средства за подкрепа на НПО ще бъдат заложени в държавния бюджет на Република България за 2019 г. ЗЮЛНЦ не определя конкретния им размер, нито обвързва този размер с някакъв обективен критерий. Средствата в крайна сметка ще зависят от решението на народните представители, но те едва ли ще бъдат в размер, който да ги превърне в един от основните източници за финансиране на НПО в България. В тази светлина държавното финансиране няма да „превърне“ българските неправителствени организации в „правителствени”.

 

openparliament.net

ПРОЕКТИ

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА”

„ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА”
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, с автори Гергана ...

„ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГ...

„ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГАРИ"
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, Павел Серафимов и ...

„ЧИСТА И СВЯТА“

„ЧИСТА И СВЯТА“
Във времена на обществен нихилизъм, духовно и морално отстъпление, обругаване на национални символи и все ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ”

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ”
„Креативни Мислители” - Иновативна среда за обучение на учениците Средището на съвременното Просвещение вече е ...

„БУКВАРИНО“

„БУКВАРИНО“
„Букварино“ - Уникална патриотична игра тръгва към децата в България Урок по родолюбие и игрознание ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате

Вашият коментар