Предвижда се финансиране от страна на държавата за дейностите на НПО

MSПредвижда се финансиране от страна на държавата за дейностите на НПО На 01.01.2018 г. влиза в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г./. Със закона по примера на САЩ и на редица страни от Европейския съюз се предвижда финансиране от страна на държавата за дейностите на НПО. За целта ежегодно ще се предвиждат и ще се изразходват средства от държавния бюджет.

 

 

Тази „голяма новина” бе слабо отразена от медиите и НПО:
приемането на законопроекта бе отлагано толкова пъти, че накрая, когато това се случи никой не му обърна особено внимание. От първоначалната идея на законопроекта до окончателната й реализация изминаха 20 месеца. Отделно законопроекта въвежда практики, които макар и да са нови за България, отдавна се прилагат в цивилизования свят. В този смисъл в България едва ли се е случило нещо изключително, само защото е въведен нов механизъм за публично-частно партньорство.

 

Противниците на НПО твърдят, че държавното финансиране ще превърне родните неправителствените организации в „правителствени”, че по този начин властта ще обуздае неправителствения сектор, като постави гражданските активисти на „държавна хранилка”. Това е шизофренно, защото се внушава от хора, които същевременно обвиняват българския неправителствен сектор във външна зависимост и подчиненост на чужди и частни интереси. Законът е приет в изпълнение на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012 г. – 2015 г. и макар и закъснял и с отложено действие, представлява публично признание и легитимация на ролята на НПО за развитието на страната ни. В цели сфери от обществения живот – например социалната сфера и политиките по отношение на бежанците, ролята на НПО по света, а и у нас е значителна.

 

Според закона Министерският съвет приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. Създава се Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който разработва и провежда политиките за подкрепа на развитието на гражданското общество. Съветът ще координира и ще следи за изпълнението на стратегията. Той ще се състои от 15 членове – 14 представители на НПО и председател – вицепремиер без право на глас. Той няма да има самостоятелен щат, а неговата дейност ще се подпомага от администрацията на Министерския съвет. Членовете от гражданския сектор ще се определят с решение на Министерския съвет върху основата на прозрачна и състезателна процедура.

 

Процедурата ще има следните етапи: публично обявяване на интернет страницата на Портала за обществени консултации; предварителна регистрация на всички организации, които желаят да участват; номиниране на организации, кандидати за членове на съвета; избор на кандидатите чрез гласуване на предварително регистриралите се; организациите, получили най-много гласове излъчват свой представител за член на съвета и негов заместник. Членовете на съвета трябва да отговарят на следните обективни критерии: да са регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза и да имат опит в осъществяване на дейности в обществена полза, в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие минимум 5 години.

 

Съветът ще определя приоритетите и ще приема правилата и процедурите, по които ще се разпределят средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Членовете на съвета няма да получават възнаграждение за участието си, като те и организациите, които представляват, и свързаните с тях лица няма да могат да участват с проекти за финансиране. Отпаднала е идеята за създаване на поредната административна структура – Фонд за подкрепа на развитието на гражданските организации, която да управлява финансовите средства.

 

Остава по-добрата възможност – финансите да се администрират от независим външен оператор. До края на март 2018 г. Министерският съвет трябва да приеме Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, а до края на юни 2018 г. Съветът за развитие на гражданското общество трябва да приеме Правила за допустимите дейности, условията за финансиране, реда и механизмите за изразходване на средствата, условията, реда и начина за набиране, оценка и подбор на проектните предложения, изискванията към изпълнението на дейностите, отчетността на лицата с одобрени проекти, условията и реда за контрол върху изпълнението на проектите. Вероятно първите средства за подкрепа на НПО ще бъдат заложени в държавния бюджет на Република България за 2019 г. ЗЮЛНЦ не определя конкретния им размер, нито обвързва този размер с някакъв обективен критерий. Средствата в крайна сметка ще зависят от решението на народните представители, но те едва ли ще бъдат в размер, който да ги превърне в един от основните източници за финансиране на НПО в България. В тази светлина държавното финансиране няма да „превърне“ българските неправителствени организации в „правителствени”.

 

openparliament.net

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате

Вашият коментар