„Сдружение Азбукари“ реализира проект „Крачка напред в социалното предприемачество“

Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи.

Известно е, че за степента на цивилизованост на една държава се съди по отношението и грижата към хората от най-уязвимите групи. Колко пъти, когато се движим по улицата или влизаме в обществена сграда, се замисляме достъпна ли е тя за хората с увреждания? Може би почти никога или много рядко, ако по някакъв начин не сме се докоснали до проблемите на „невидимите“ граждани. А дали си задаваме понякога и въпроса защо в действителност те са „невидими“ и защо както те, така и проблемите им остават скрити за обществото?

На тези въпроси търси отговор екипът на неправителствената организация „Сдружение Азбукари“, която реализира проекта „Крачка напред в социалното предприемачество“. Проектът е насочен към повишаване на възможностите и разширяване на социалната и професионална интеграция на представители от уязвимите групи в сектора на социалната икономика и дълготрайната им реализация на пазара на труда. Това ще допринесе за постигането на стратегическите цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ при изпълнение на стратегията „Европа 2020“ в областта на трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване.

В рамките на проекта от „Сдружение Азбукари“ са провели обучение по ключова компетентност на 7 човека, като са осигурили тяхната заетост за 12 месеца в рамките на проекта. Намеренията на сдружението са да продължи заетостта на тези хора дългосрочно. Целта е да се повишат възможностите и да се разшири социалната и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика и дълготрайната им реализация на пазара на труда.

Проектът „Стъпка напред в социалното предприемачество“ уляснява достъпа до заетост и осигурява подкрепа за социалното включване на лица от уязвими групи, като създава подходящи условия за тяхната трайна професионална интеграция на пазара на труда и в сферата на социалната икономика.

Намеренията на „Сдружение Азбукари“, като организация изцяло със социална насоченост, са чрез социалното предприятие да помогнат за по-доброто адаптиране на хората от уязвими групи не само в работна среда, но и в обществото.

По време на обучението с ангажираните хора са се провели занятия по ключова компетентност, за да развият по-добра мотивация и да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и да се адаптират по-добре към него. Ангажираните хора са се запознали с ползите от социалното предприемачество както за лицата от уязвими групи и работодатели, така и за обществото като цяло.

За „Сдружение Азбукари“

Основните цели и дейности на „Сдружение Азбукари“ са да обединява творческия, интелектуален и духовен потенциал и идейни стремления на членовете на Сдружението в непосредствено взаимодействие с държавни, европейски и общински структури и тези на гражданското общество. Стремежите на Сдружението са да съдейства за създаването на благоприятни индивидуални и обществени условия за развитие и утвърждаване на ценностите в българското гражданско общество, чрез пълноценно физическо, духовно и културно развитие и подобряване качеството на живот, образование, личностната и социална реализация на всички хора от различни възрастови групи.

В целите на „Сдружение Азбукари“ влиза и създаването на благоприятни условия за интеграция на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи, както и интеграция на децата в неравностойно положение; подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи.

Екипът би искал с общуването чрез образованието, спорта и културата да създаде условия за преодоляване и премахване на наличието на всякакви форми на дискриминация или сегрегация по отношение на хората в неравностойно положение. Сдружението вече има опит в социализирането и интегрирането на децата с особени образователни нужди и децата в неравностойно положение, и смята да го продължи.

Необходимо е да се популяризират и физическото възпитание и спортът и да се подпомага развитието на спортните занимания на деца в неравностойно положение, за да се подобри качеството им на живот, социална рехабилитация, интеграция и личностната им реализация. Спортните занимания са важен фактор за здравословното физическо и интелектуално развитие на младите хора, включително и на хората с увреждания, смятат от екипа.

От години „Сдружение Азбукари“ съдейства за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на децата в неравностойно положение. За целта екипът планира да организира различни дейности и прояви, фестивали, карнавали и други с участието на специалисти, които да подпомагат лицата в неравностойно положение при осъществяване на игри и различни интелектуални занимания.

Желанието на сдружението е да разшири дейността си в подпомагането на хората в неравностойно положение, тяхната професионална реализация и оставане в заетост, както и да обхване повече работодатели за преодоляване на негативните нагласи и стереотипи. За осъществяването на тази идея, „Сдружение Азбукари“ изгражда дигитална онлайн платформа – медиатор, която да свързва всички заинтересовани лица, представители на уязвими групи лица (в частност хора с увреждания) от цялата страна с потенциални работодатели, които имат нужда от кадри.

По този начин ще се обхванат и двете страни, като им се предоставят психологическа подкрепа, мотивация и професионални компетенции. От друга страна ще се усетят многобройните ползи, които могат да бъдат реализирани, когато двете заинтересовани страни работят заедно.

Ефектът от икономическата криза в страната през последните години се отрази негативно на пазара на труда, което от своя страна намира най-голям израз в увеличаване на безработицата сред различни социално уязвими групи лица, в това число и безработните лица с трайни увреждания и невъзможността им да се реализират на пазара на труда.

Национално представително изследване показва, че безработицата като проблем е най-голяма сред младите хора без образование до 29-годишна възраст и хора в неравностойно положение. Тя е концентрирана сред лицата с увреждания и неквалифицирани млади хора, които имат минимален шанс за достъп до пазара на труда и оставането им в трайна заетост.

Наемането на лица, попадащи в целевата група, е един от основните приоритети на всяко социално насочено предприятие. Като такова „Сдружение Азбукари“ разполага както с желание, така и с готовност да предоставя нови възможности за професионално развитие на уязвими групи лица и тяхното включване в постоянна заетост.

Виж още:

Основните проблеми на „невидимите хора“ в световен план

ПРОЕКТИ

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА”

„ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА”
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, с автори Гергана ...

„ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГ...

„ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГАРИ"
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, Павел Серафимов и ...

„ЧИСТА И СВЯТА“

„ЧИСТА И СВЯТА“
Във времена на обществен нихилизъм, духовно и морално отстъпление, обругаване на национални символи и все ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ”

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ”
„Креативни Мислители” - Иновативна среда за обучение на учениците Средището на съвременното Просвещение вече е ...

„БУКВАРИНО“

„БУКВАРИНО“
„Букварино“ - Уникална патриотична игра тръгва към децата в България Урок по родолюбие и игрознание ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, ePay.bg, EasyPay, PayPal, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате