„Сдружение Азбукари“ реализира проект „Крачка напред в социалното предприемачество“

Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи.

Известно е, че за степента на цивилизованост на една държава се съди по отношението и грижата към хората от най-уязвимите групи. Колко пъти, когато се движим по улицата или влизаме в обществена сграда, се замисляме достъпна ли е тя за хората с увреждания? Може би почти никога или много рядко, ако по някакъв начин не сме се докоснали до проблемите на „невидимите“ граждани. А дали си задаваме понякога и въпроса защо в действителност те са „невидими“ и защо както те, така и проблемите им остават скрити за обществото?

На тези въпроси търси отговор екипът на неправителствената организация „Сдружение Азбукари“, която реализира проекта „Крачка напред в социалното предприемачество“. Проектът е насочен към повишаване на възможностите и разширяване на социалната и професионална интеграция на представители от уязвимите групи в сектора на социалната икономика и дълготрайната им реализация на пазара на труда. Това ще допринесе за постигането на стратегическите цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ при изпълнение на стратегията „Европа 2020“ в областта на трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване.

В рамките на проекта от „Сдружение Азбукари“ са провели обучение по ключова компетентност на 7 човека, като са осигурили тяхната заетост за 12 месеца в рамките на проекта. Намеренията на сдружението са да продължи заетостта на тези хора дългосрочно. Целта е да се повишат възможностите и да се разшири социалната и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика и дълготрайната им реализация на пазара на труда.

Проектът „Стъпка напред в социалното предприемачество“ уляснява достъпа до заетост и осигурява подкрепа за социалното включване на лица от уязвими групи, като създава подходящи условия за тяхната трайна професионална интеграция на пазара на труда и в сферата на социалната икономика.

Намеренията на „Сдружение Азбукари“, като организация изцяло със социална насоченост, са чрез социалното предприятие да помогнат за по-доброто адаптиране на хората от уязвими групи не само в работна среда, но и в обществото.

По време на обучението с ангажираните хора са се провели занятия по ключова компетентност, за да развият по-добра мотивация и да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и да се адаптират по-добре към него. Ангажираните хора са се запознали с ползите от социалното предприемачество както за лицата от уязвими групи и работодатели, така и за обществото като цяло.

За „Сдружение Азбукари“

Основните цели и дейности на „Сдружение Азбукари“ са да обединява творческия, интелектуален и духовен потенциал и идейни стремления на членовете на Сдружението в непосредствено взаимодействие с държавни, европейски и общински структури и тези на гражданското общество. Стремежите на Сдружението са да съдейства за създаването на благоприятни индивидуални и обществени условия за развитие и утвърждаване на ценностите в българското гражданско общество, чрез пълноценно физическо, духовно и културно развитие и подобряване качеството на живот, образование, личностната и социална реализация на всички хора от различни възрастови групи.

В целите на „Сдружение Азбукари“ влиза и създаването на благоприятни условия за интеграция на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи, както и интеграция на децата в неравностойно положение; подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи.

Екипът би искал с общуването чрез образованието, спорта и културата да създаде условия за преодоляване и премахване на наличието на всякакви форми на дискриминация или сегрегация по отношение на хората в неравностойно положение. Сдружението вече има опит в социализирането и интегрирането на децата с особени образователни нужди и децата в неравностойно положение, и смята да го продължи.

Необходимо е да се популяризират и физическото възпитание и спортът и да се подпомага развитието на спортните занимания на деца в неравностойно положение, за да се подобри качеството им на живот, социална рехабилитация, интеграция и личностната им реализация. Спортните занимания са важен фактор за здравословното физическо и интелектуално развитие на младите хора, включително и на хората с увреждания, смятат от екипа.

От години „Сдружение Азбукари“ съдейства за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на децата в неравностойно положение. За целта екипът планира да организира различни дейности и прояви, фестивали, карнавали и други с участието на специалисти, които да подпомагат лицата в неравностойно положение при осъществяване на игри и различни интелектуални занимания.

Желанието на сдружението е да разшири дейността си в подпомагането на хората в неравностойно положение, тяхната професионална реализация и оставане в заетост, както и да обхване повече работодатели за преодоляване на негативните нагласи и стереотипи. За осъществяването на тази идея, „Сдружение Азбукари“ изгражда дигитална онлайн платформа – медиатор, която да свързва всички заинтересовани лица, представители на уязвими групи лица (в частност хора с увреждания) от цялата страна с потенциални работодатели, които имат нужда от кадри.

По този начин ще се обхванат и двете страни, като им се предоставят психологическа подкрепа, мотивация и професионални компетенции. От друга страна ще се усетят многобройните ползи, които могат да бъдат реализирани, когато двете заинтересовани страни работят заедно.

Ефектът от икономическата криза в страната през последните години се отрази негативно на пазара на труда, което от своя страна намира най-голям израз в увеличаване на безработицата сред различни социално уязвими групи лица, в това число и безработните лица с трайни увреждания и невъзможността им да се реализират на пазара на труда.

Национално представително изследване показва, че безработицата като проблем е най-голяма сред младите хора без образование до 29-годишна възраст и хора в неравностойно положение. Тя е концентрирана сред лицата с увреждания и неквалифицирани млади хора, които имат минимален шанс за достъп до пазара на труда и оставането им в трайна заетост.

Наемането на лица, попадащи в целевата група, е един от основните приоритети на всяко социално насочено предприятие. Като такова „Сдружение Азбукари“ разполага както с желание, така и с готовност да предоставя нови възможности за професионално развитие на уязвими групи лица и тяхното включване в постоянна заетост.

Виж още:

Основните проблеми на „невидимите хора“ в световен план

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате