Приключи „WellBeCome“ – иновативният проект на „Сдружение Азбукари“ за обучение на деца

Съвместните занимания по здравословен живот, психично здраве и спорт за пръв път се провеждат с учители и ученици от пограничния регион България – Сърбия.

Педагозите от България и Сърбия си тръгнаха като приятели след четиридневния обучителен семинар в хотел „Феста“.

„Сдружение Азбукари“, чиято основна кауза и мисия винаги е била подкрепата на децата в осъществяването на мечтите им, стана инициатор и основен партньор в разработването на иновативен проект, какъвто не е реализиран досега – „WellBeCome“. Той събра педагози и деца от двете страни на границата между България и Сърбия. За пръв път във фокуса е трансграничното сътрудничество между две съседни държави. За пръв път педагози от две държави се обучават по една програма. За пръв път в новаторския проект се набляга на такива теми, като здравословен живот, психично здраве, физическа култура и спорт при децата.

Повече от 15 месеца деца от училищата „Иван Вазов“ в с. Алдомировци, общ. Сливница и „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия учиха заедно. Това стана възможно с проекта „WellBeCome“, реализиран по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020. Проектът се осъществи от „Сдружение Азбукари“ и беше разработен съвместно с водещи специалисти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В партньорство със „Сдружение Азбукари“ учителите от двете страни на границата работиха в посока равностойно качествено образование, нагласи към емпатия и добронамереност, здравословен начин на живот в семействата и спорт.

Двадесет педагози от България и Сърбия се събраха на четиридневен обучителен семинар в хотел „Феста“ в София. Целта на обучението беше да се обучат 20 души (по 10 от България и Сърбия), избрани чрез организирана кампания, как да преподават концепцията на „WellBeCome“ на ученици и други обучители.

Фокусът на обучението беше да се създадат подходящи знания, умения и инструменти за критично мислене, необходими за учене на децата и младежите как да живеят живот на благополучие, който съчетава здраво тяло и ум, създаване на необходимата култура на хранене и хармонично възприятие на света. Проектът стартира, като създава необходимите ресурси и среда за развитието на концепцията „WellBeCome“ сред младите хора в областта на трансграничното сътрудничество. Концепцията въплъщава в себе си понятията „Стани добре“ чрез живот като „благополучие“ и „приветстващи“ връстници се присъединяват към мрежата.

Проф. Весела Гюрова на семинара.

Проектът „WellBeCome“ е важен не само за двете училища и двете страни, но и е оценен на равнище Европейски съюз. Това каза в началото на занятието си проф. д-р Весела Гюрова от Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ и ръководител на научния екип.

„Нашите цели са свързани не само с нашите две страни България и Сърбия, които живеят в приятелство и добросъседство, но и с Европа и с целия свят, който иска да преживее един по-позитивен XXI век – каза още проф. Гюрова. – В голяма степен това ще бъде подготвено от образованието, защото образованието е култура. Тази култура ние изграждаме всекидневно в нашите образователни институции. Социалната ни среща също е много е важна за създаването на устойчивост в рамките на проекта. От екологична гледна точка, това е свързано с нашето всекидневно поведение, с отношението ни към здравословното хранене, активния спорт и чистата природа. Ние искаме устойчивото развитие да е приоритет не само в нашите образователни институции, но и в целия свят. Затова нашият проект е подчинен на една глобална цел – устойчивото развитие.“

Здравното образование заема приоритетно място в процеса на промяна към устойчиво развитие. Това се дължи на глобалния характер на здравните проблеми като рисково сексуално поведение, хранителните разстройства, нарастване на броя на младите хора, заразени с ХИВ, широко разпространение на употребата на цигари, нарастване на злоупотребата с психо-активни вещества и т.н. Това каза пред педагозите доц. д-р Ася Асенова от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Доц. Ася Асенова.

„Въпросът за междуличностните отношения в училището и обществото е еднакво актуален за всички етапи на училищно обучение. Това каза ас. д-р Мария Валявичарска от катедрата по специална педагогика на Факултета по науки за образованието на СУ „Св. Климент Охридски“. Съвременният начин на живот, промените в модата за общуване, които обхващат предимно онлайн пространството, както и времето за общуване между дете-родител са определящи за вида на взаимоотношенията, които децата и младежите изграждат.

Ас. д-р Мария Валявичарска.

Извънкласните инициативи в училище са активна и ползотворна форма за създаване на култура за здравословен и активен начин на живот, благосъстояние и позитивна форма на комуникация и общуване. Това съобщи пред педагозите доц. Ивайло Прокопов от Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски“. Педагогическият процес за двигателна активност на учениците е насочен към физическо и психическо усъвършенстване на подрастващите.

Чрез извънкласните форми на двигателна активност се обогатява речниковият фонд на децата, разучаването на нови думи, терминология и словосъчетания. Обогатява се и общата култура в областта на физическото възпитание и спорта чрез включване на нови движения и упражнения, за да се подобрят двигателните качества и се повиши физическата дееспособност, каза още доц. Прокопов.

Доц. Ивайло Прокопов

В рамките на проекта бяха разработени материали и учебни пособия на български и сръбски език за обученията по програмата на „WellBeCome“, които бяха предоставени на партньорите от двете страни. Бяха оборудвани първите стаи „WellBeCome“ в двете училища в България и Сърбия с възможности за дейности за трансгранично сътрудничество – организиране на съвместни събития с участието на младежи от двете страни. В напълно оборудваните кабинети педагозите от България и Сърбия вече провеждат занятия по концепцията на „WellBeCome“ за здравословен начин на живот.

Стаята в училището в с. Алдомировци, където се провеждат занятия по проекта „WellBeCome“.

Беше създадена и уеб базираната платформа https://wellbecome.bg/ , с версии на български, сръбски и английски език. На нея всеки педагог или ученик може да получи информация и методики за извънкласно обучение по 3-те основни теми на проекта „WellBeCome“: „Здравословен начин на живот“, „Психология и психично здраве“ и „Физическо възпитание и спорт“.

Създалата се ситуация около Covid-19 не попречи педагозите от България и Сърбия да продължат да работят в тясно сътрудничество. На онлайн конференция на 29 септември, проведена в Димитровград, Сърбия те отчетоха резултатите от трансграничния проект. От страна на България в конференцията участваха преподаватели от Факултета по науки за образованието и изкуствата, Биологичния факултет и Департамента по спорт на Софийския университет, а също и директори и учители от с. Алдомировци и Димитровград, Сърбия. Променена интерактивна среда, квалификация на педагогическите специалисти и съучастие за достоен живот бяха отзивите на педагозите, които границата не раздели, а събра в иновативния проект.

Момент от конференцията на педагозите.

Проф. Весела Гюрова: Проектът е пример как съседните населени места могат на местно и на регионално равнище да съвместяват съществуващите образователни политики

„С какви успехи и положителни резултати приключи европейският проект за трансгранично сътрудничество, управляван от „Сдружение Азбукари“? Всеки един, ангажиран и запленен от отдаване на своите сили в нещо положително, но не само за него, а за професията, в която се реализира – още повече за провокиране на екипност и съпричастност, би се чувствал щастлив от успешното приключване на проекта WellBeCome. Аз ще споделя това, което като представител на преподавателите-обучители по проекта можем да оценим като позитивен ефект от него.

Ние, заедно с учителите, от двете страни на границата, подкрепихме според мен активна изява на личности и на професионалното им засилено присъствие в институциите. Сближихме позиции, обсъдихме и реализирахме общи цели, като насърчихме умения за опазването на здравето и за здравословния режим, за образование в устойчиво развитие за изграждането на отношение към потреблението при задоволяването на собствените физически и духовни потребности. Това е ефект, който надхвърля отчетените дейности по проекта. Защото съвместната ни работа протече в добра координация и диалог, с ефективна обмяна на опит.

Така се постигна не само формалното определяне на „добра практика“ между субектите в интеракцията, което е важно при реализирането на европейски ориентирани политики. Много по-значимо – екипът по проекта и от българска и от сръбска страна подпомогна взаимния интерес от живота на близки съседи в близка, сродна образователна среда. На местно равнище между училищата сред учениците се случиха запознанства, може би виртуални, споделени от учители-творци, но преживени позитивно при постигане на общи, ценни в хуманно отношение цели. А между директори и учители – продължи, макар тематично, признаване на усилията за насърчаване на културния диалог в гранични институции в България и Сърбия.

Тези две поставени тенденции се конкретизираха в специфични интерактивни и мултимедийни умения в учебните програми за извънкласни дейности и занимания по интереси. Всъщност – повишиха възможности за трансгранична мобилност при обучението чрез оборудвани бъдещи „виртуални класни стаи“, включително в придобиването на умения по актуалните цели за гражданското, здравословно и екологично образование.

Как виждам бъдещите проекции за развитие на подобни сътрудничества от проекта? От огромно значение като полза, важна за политиката на сближаване за граничните региони, основана на нови постижения в партнирането на училищата и местните органи. Например, в тази посока може да се насърчава да се преподава на езиците на съседните държави в своите учебни програми за началния етап, за прогимназиалния и за първия гимназиален етап от средното образование.

Проектът е пример как съседните населени места могат на местно и на регионално равнище да съвместяват съществуващите образователни политики, освен за близки езици на комуникация и на използването на системи за електронно и технологично подпомагане на местно образователно равнище.

В бъдеще може да се разшири по обхват оперативната съвместимост на електронните системи и на други училища и мерки за улесняване на достъпа, включително с езикови инструменти за потенциалните потребители в други, близки до настоящите населени места.

Очаквам за съседните райони, да се стимулират трансгранични образователни инициативи за увеличаване на усилията във връзка с проектите за електронно базирано образование, които ще окажат положително въздействие върху живота и активността в граничните региони.

Екипът на проекта представлява основа за мултиплициране за други тематични трансгранични проекти между регионите по външните граници на ЕС и граничните региони на съседните държави. Защо не в такива подобни проекти за трансгранично сътрудничество да се включат и трети държави, участващи в процеса на европейска интеграция откъм образователно-синхронизирани предизвикателства.

Накрая искам като собствена самооценка да споделя виждането си – защо успя проектът? Заради единомислието, заради екипността, заради подхода, който мениджърите, обучителите, участниците в него успяха на постигнат съвместност на преживяванията, взаимно допълване на силните си страни, уважаване на правата и достойнството на педагогически специалисти и ученици.

Концептуално се откроиха допълнителни ползи от екипното реализиране на проекта за обучение на учителите:

  • Засилването на трансграничното сътрудничество между институциите за извънкласни дейности за децата от много ранна възраст;
  • Предоставяне на уникална възможност за изборност, индивидуален стил при гарантирането на многообразието на социалните, комуникативните, гражданските, здравословните и спортни прояви на техните съседи;
  • Повишаването на мобилността през границите и за обогатяването на културното многообразие и наследство на тези райони;
  • Сближаването на основните участници от научноизследователската и академична общност НПО, бизнеса, публичните институции и гражданското общество, което е уникален шанс за всяка индивидуалност;
  • Улесняването на образователните дейности, насочени към повишаване осведомеността на подрастващите относно подобряване на сътрудничеството между университетите, културните и образователни институции.

Това естествено налага неговото продължаване – етапно или при преформулиране на цели и тематично съдържание.

Цвета Кирилова: WellBeCome e нов образователен подход, чрез който се създават здравословни навици у децата

„Като председател на „Сдружение Азбукари“ бих искала да изкажа своето голямо задоволство от успешното изпълнение на проекта WellBeCome, чиято цел е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите в пограничния регион на България и Сърбия за популяризиране на здравословния и пълноценен начин на живот – каза на срещата Цвета Кирилова. – Водени сме от идеята, че можем да променим света към по-добро, но за да направим голяма промяна, е необходимо да извървим поредица от малки крачки. Много уверени, постоянни и с любов към работата и децата.

15 месеца партньорите по проекта „Сдружение Азбукари“ с неуморната работа на Яна Трендафилова и Антон Кирилов, Училище „Христо Ботев“ в град Димитровград, Сърбия, с директор Катарина Симеонов, и Училище „Иван Вазов“ в село Алдомировци, България, с директор Даниела Борисова, с подкрепата на водещи експерти и преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, разработвахме професионално и упорито концепцията WellBeCome.

Преподавателите от двете училища бяха обучени от професионалисти като проф. д-р Весела Гюрова, експерт педагог от СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата; ас. д-р Мария Валявичарска, експерт по психология и специална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Катедра „Специална педагогика“; доц. д-р Ася Асенова, експерт по биология и здравословно хранене от СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Катедра „Методика на обучението по биология“; проф. доктор Анджелина Янева и Доц. Ивайло Прокопов, експерти по спорт и физическа активност от СУ „Св. Климент Охридски“, Депаратамент по спорт. И така този неуморен екип разработи образователната концепция WellBeCome.

Тя е нов образователен подход за създаване на навици сред децата и младежите за здравословен начин на живот и хранене, практикуване на редовни спортни дейности, личностно развитие, разгръщане на емоционална интелигентност и формиране на човешки ценности, така че да могат децата да се радват на активен и позитивен начин на живот. Фокусът на обучението беше да се създадат подходящи знания, умения и инструменти за критично мислене, необходими за учене на децата и младежите как да живеят живот на благополучие, който съчетава здраво тяло и ум, създаване на необходимата култура на хранене и хармонично възприятие на света.

Хубаво е да отбележим, че Проектът „WellBeCome“ обръща повече внимание на социализацията на децата. Надяваме се, че всички заедно успяхме да дадем повече мотивация и любов на децата към знанието и разбиране на философията за подкрепа и хармонични отношения, уважение към личността, насърчаване на културата и междуличностните отношения. Това е заветна цел на добруването на всеки от нас.

Но когато става въпрос за това, че светът освен нас, трябва да стане по-добър и за нашите деца, тогава ще трябва да решим заедно как да живеем така, че да превърнем мечтите ни в техен щастлив живот. Това събра нас, участниците в проекта – CBОО7.2.22.112 “WellBeCome” по Програмата Interreg-ИПП за погранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020.

Пожелавам на всички преподаватели и деца много бъдещи успехи, а на партньорите по проекта нови възможности за реализация на тази идея и в други училища у нас и по света.“

„Срещата на обучители от двете страни на границата България – Сърбия протече в дух на приятелство и сътрудничество. Курсистите оцениха високо значимостта на новаторското обучение. Те споделиха, че знанията и компетенциите, които продобиват, ще им бъдат полезни не само като обучители по програмата „WellBeCome“, но и в педагогическата им практика“, каза още Цвета Кирилова.

Среща между приятели и съмишленици: Цвета Кирилова, председател на „Сдружение Азбукари“ и Катарина Симеонов, директор на училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия.

Катарина Симеонов: За нас в Сърбия е изключително важна Програмата на Европейския съюз за балансирано и устойчиво развитие в пограничните региони

„Години наред училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия, се опитваше да се включи в подобна програма, с цел да създаде връзки с децата и колегите от българската образователна общност и да подобрява материалните си ресурси. Затова включването ни в проекта „WellBeCome“ ни донесе радост и мотивираност за съвместна работа в полза на учениците ни – каза директорът на училището Катарина Симеонов.

„Мисия на нашето училище е да пази и развива двуезичието и сътрудничеството с институции от сферата на образованието и културата и в Сърбия, и в България. Програмата на Европейския съюз за балансирано и устойчиво развитие в пограничните региони за нас е изключително важна, както е важно и иначе доброто сътрудничество на двете за нас, живеещи на точно това място, в толкова важни държави, Сърбия и България. Благодарни сме, че органите на ЕС разпознаха желанието ни за сътрудничество чрез образование и и ценностите на проекта, който набляга на това, децата да придобият знания и умения за толкова необходимия здравословен начин на живот.

За нашето училище придобивките от проекта са оборудвана „WellBeCome“ класна стая с 21 лаптопа, интерактивна дъска, видео стена и нови мебели; спортно оборудване с топки за футбол и волейбол, за пилатес, йога ролери, бадмингтон… Десет обучени учители-треньори, 200 доволни и щастливи деца, които се сдобиха с умения за здравословно хранене, добри междуличностни отношения и правилно практикуване на спорт.

Създадохме и проектен тим, който, въпреки предизвикателствата и препятствията, свързани с живот и работа в епидемична обстановка, успешно организира почти всички планирани дейности; партньорства с колеги от ОУ „Иван Вазов“, „Сдружение Азбукари“, експерти от Софийски университет… Единственото, което ще ни липсва, са сърдечните срещи, другаруване на децата, личният, жив контакт. Но се надяваме в бъдеще обстоятелствата да се подобрят и да осъществяваме нови срещи и ново сътрудничество“, каза още Катарина Симеонов.

Ръководителят на проекта Яна Трендафилова от „Сдружение Азбукари“.

Ръководителят на проекта Яна Трендафилова от „Сдружение Азбукари“ представи на участниците в конференцията онлайн платформата на проекта „WellBeCome“ с трите основни теми за извънкласно обучение – здравословен начин на живот, психично здраве и физическо възпитание и спорт.

Тя подчерта, че платформата е създадена с цел да даде пълноценни съвети и модули за обучение за равностойно качествено образование през целия живот, нагласи към емпатия и добронамереност, взаимопомощ при премахване на глада и осигуряване на по-качествено хранене, насоченост към здравословен начин на живот в семействата и активно включване в културата, спорта и други области на творческите им изяви.

Благодарение на високите технологии на XXI век, условията на извънредна ситуация не попречиха на децата от България и Сърбия да се срещнат онлайн и да се запознаят, да разменят впечатления и опит. Те споделиха кои са любимите им предмети, хобита и какво обичат да правят през свободното си време.

Онлайн среща на децата от България и Сърбия.

Финалът на програмата на 29 септември беше отбелязан с двудневна спортна среща на 200 деца от община Сливница в с. Алдомировци. Децата спортуваха и участваха в демо ден в кабинета, оборудван за проекта „WellBeCome“. С децата в Алдомировци беше проведено занятие на тема „Колко е важна водата“, подкрепено от приятелите на „Сдружение Азбукари“ от „Девин“, които осигуриха изворна вода за всичките 200 деца. Двата заключителни дни бяха посветени на темите здравословен начин на живот, спорт и психично здраве.

Участниците и от двете страни коментираха, че в течение на проекта са констатирали колко близки са проблемите на педагозите и децата в България и Сърбия, и колко широко поле за партньорство и сътрудничество имат. „Границата не ни разделя, а ни събира. Щастливи сме с новите си познанства. Връзките и приятелството ни ще продължат“, подчертаха Катарина Симеонов, директор на училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия и Даниела Борисова, директор на училище „Иван Вазов“ в с. Алдомировци.

ПРОЕКТИ

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА”

„ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА”
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, с автори Гергана ...

„ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГ...

„ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГАРИ"
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, Павел Серафимов и ...

„ЧИСТА И СВЯТА“

„ЧИСТА И СВЯТА“
Във времена на обществен нихилизъм, духовно и морално отстъпление, обругаване на национални символи и все ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ”

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ”
„Креативни Мислители” - Иновативна среда за обучение на учениците Средището на съвременното Просвещение вече е ...

„БУКВАРИНО“

„БУКВАРИНО“
„Букварино“ - Уникална патриотична игра тръгва към децата в България Урок по родолюбие и игрознание ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате