Приключи „WellBeCome“ – иновативният проект на „Сдружение Азбукари“ за обучение на деца

Съвместните занимания по здравословен живот, психично здраве и спорт за пръв път се провеждат с учители и ученици от пограничния регион България – Сърбия.

Педагозите от България и Сърбия си тръгнаха като приятели след четиридневния обучителен семинар в хотел „Феста“.

„Сдружение Азбукари“, чиято основна кауза и мисия винаги е била подкрепата на децата в осъществяването на мечтите им, стана инициатор и основен партньор в разработването на иновативен проект, какъвто не е реализиран досега – „WellBeCome“. Той събра педагози и деца от двете страни на границата между България и Сърбия. За пръв път във фокуса е трансграничното сътрудничество между две съседни държави. За пръв път педагози от две държави се обучават по една програма. За пръв път в новаторския проект се набляга на такива теми, като здравословен живот, психично здраве, физическа култура и спорт при децата.

Повече от 15 месеца деца от училищата „Иван Вазов“ в с. Алдомировци, общ. Сливница и „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия учиха заедно. Това стана възможно с проекта „WellBeCome“, реализиран по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020. Проектът се осъществи от „Сдружение Азбукари“ и беше разработен съвместно с водещи специалисти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В партньорство със „Сдружение Азбукари“ учителите от двете страни на границата работиха в посока равностойно качествено образование, нагласи към емпатия и добронамереност, здравословен начин на живот в семействата и спорт.

Двадесет педагози от България и Сърбия се събраха на четиридневен обучителен семинар в хотел „Феста“ в София. Целта на обучението беше да се обучат 20 души (по 10 от България и Сърбия), избрани чрез организирана кампания, как да преподават концепцията на „WellBeCome“ на ученици и други обучители.

Фокусът на обучението беше да се създадат подходящи знания, умения и инструменти за критично мислене, необходими за учене на децата и младежите как да живеят живот на благополучие, който съчетава здраво тяло и ум, създаване на необходимата култура на хранене и хармонично възприятие на света. Проектът стартира, като създава необходимите ресурси и среда за развитието на концепцията „WellBeCome“ сред младите хора в областта на трансграничното сътрудничество. Концепцията въплъщава в себе си понятията „Стани добре“ чрез живот като „благополучие“ и „приветстващи“ връстници се присъединяват към мрежата.

Проф. Весела Гюрова на семинара.

Проектът „WellBeCome“ е важен не само за двете училища и двете страни, но и е оценен на равнище Европейски съюз. Това каза в началото на занятието си проф. д-р Весела Гюрова от Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ и ръководител на научния екип.

„Нашите цели са свързани не само с нашите две страни България и Сърбия, които живеят в приятелство и добросъседство, но и с Европа и с целия свят, който иска да преживее един по-позитивен XXI век – каза още проф. Гюрова. – В голяма степен това ще бъде подготвено от образованието, защото образованието е култура. Тази култура ние изграждаме всекидневно в нашите образователни институции. Социалната ни среща също е много е важна за създаването на устойчивост в рамките на проекта. От екологична гледна точка, това е свързано с нашето всекидневно поведение, с отношението ни към здравословното хранене, активния спорт и чистата природа. Ние искаме устойчивото развитие да е приоритет не само в нашите образователни институции, но и в целия свят. Затова нашият проект е подчинен на една глобална цел – устойчивото развитие.“

Здравното образование заема приоритетно място в процеса на промяна към устойчиво развитие. Това се дължи на глобалния характер на здравните проблеми като рисково сексуално поведение, хранителните разстройства, нарастване на броя на младите хора, заразени с ХИВ, широко разпространение на употребата на цигари, нарастване на злоупотребата с психо-активни вещества и т.н. Това каза пред педагозите доц. д-р Ася Асенова от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Доц. Ася Асенова.

„Въпросът за междуличностните отношения в училището и обществото е еднакво актуален за всички етапи на училищно обучение. Това каза ас. д-р Мария Валявичарска от катедрата по специална педагогика на Факултета по науки за образованието на СУ „Св. Климент Охридски“. Съвременният начин на живот, промените в модата за общуване, които обхващат предимно онлайн пространството, както и времето за общуване между дете-родител са определящи за вида на взаимоотношенията, които децата и младежите изграждат.

Ас. д-р Мария Валявичарска.

Извънкласните инициативи в училище са активна и ползотворна форма за създаване на култура за здравословен и активен начин на живот, благосъстояние и позитивна форма на комуникация и общуване. Това съобщи пред педагозите доц. Ивайло Прокопов от Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски“. Педагогическият процес за двигателна активност на учениците е насочен към физическо и психическо усъвършенстване на подрастващите.

Чрез извънкласните форми на двигателна активност се обогатява речниковият фонд на децата, разучаването на нови думи, терминология и словосъчетания. Обогатява се и общата култура в областта на физическото възпитание и спорта чрез включване на нови движения и упражнения, за да се подобрят двигателните качества и се повиши физическата дееспособност, каза още доц. Прокопов.

Доц. Ивайло Прокопов

В рамките на проекта бяха разработени материали и учебни пособия на български и сръбски език за обученията по програмата на „WellBeCome“, които бяха предоставени на партньорите от двете страни. Бяха оборудвани първите стаи „WellBeCome“ в двете училища в България и Сърбия с възможности за дейности за трансгранично сътрудничество – организиране на съвместни събития с участието на младежи от двете страни. В напълно оборудваните кабинети педагозите от България и Сърбия вече провеждат занятия по концепцията на „WellBeCome“ за здравословен начин на живот.

Стаята в училището в с. Алдомировци, където се провеждат занятия по проекта „WellBeCome“.

Беше създадена и уеб базираната платформа https://wellbecome.bg/ , с версии на български, сръбски и английски език. На нея всеки педагог или ученик може да получи информация и методики за извънкласно обучение по 3-те основни теми на проекта „WellBeCome“: „Здравословен начин на живот“, „Психология и психично здраве“ и „Физическо възпитание и спорт“.

Създалата се ситуация около Covid-19 не попречи педагозите от България и Сърбия да продължат да работят в тясно сътрудничество. На онлайн конференция на 29 септември, проведена в Димитровград, Сърбия те отчетоха резултатите от трансграничния проект. От страна на България в конференцията участваха преподаватели от Факултета по науки за образованието и изкуствата, Биологичния факултет и Департамента по спорт на Софийския университет, а също и директори и учители от с. Алдомировци и Димитровград, Сърбия. Променена интерактивна среда, квалификация на педагогическите специалисти и съучастие за достоен живот бяха отзивите на педагозите, които границата не раздели, а събра в иновативния проект.

Момент от конференцията на педагозите.

Проф. Весела Гюрова: Проектът е пример как съседните населени места могат на местно и на регионално равнище да съвместяват съществуващите образователни политики

„С какви успехи и положителни резултати приключи европейският проект за трансгранично сътрудничество, управляван от „Сдружение Азбукари“? Всеки един, ангажиран и запленен от отдаване на своите сили в нещо положително, но не само за него, а за професията, в която се реализира – още повече за провокиране на екипност и съпричастност, би се чувствал щастлив от успешното приключване на проекта WellBeCome. Аз ще споделя това, което като представител на преподавателите-обучители по проекта можем да оценим като позитивен ефект от него.

Ние, заедно с учителите, от двете страни на границата, подкрепихме според мен активна изява на личности и на професионалното им засилено присъствие в институциите. Сближихме позиции, обсъдихме и реализирахме общи цели, като насърчихме умения за опазването на здравето и за здравословния режим, за образование в устойчиво развитие за изграждането на отношение към потреблението при задоволяването на собствените физически и духовни потребности. Това е ефект, който надхвърля отчетените дейности по проекта. Защото съвместната ни работа протече в добра координация и диалог, с ефективна обмяна на опит.

Така се постигна не само формалното определяне на „добра практика“ между субектите в интеракцията, което е важно при реализирането на европейски ориентирани политики. Много по-значимо – екипът по проекта и от българска и от сръбска страна подпомогна взаимния интерес от живота на близки съседи в близка, сродна образователна среда. На местно равнище между училищата сред учениците се случиха запознанства, може би виртуални, споделени от учители-творци, но преживени позитивно при постигане на общи, ценни в хуманно отношение цели. А между директори и учители – продължи, макар тематично, признаване на усилията за насърчаване на културния диалог в гранични институции в България и Сърбия.

Тези две поставени тенденции се конкретизираха в специфични интерактивни и мултимедийни умения в учебните програми за извънкласни дейности и занимания по интереси. Всъщност – повишиха възможности за трансгранична мобилност при обучението чрез оборудвани бъдещи „виртуални класни стаи“, включително в придобиването на умения по актуалните цели за гражданското, здравословно и екологично образование.

Как виждам бъдещите проекции за развитие на подобни сътрудничества от проекта? От огромно значение като полза, важна за политиката на сближаване за граничните региони, основана на нови постижения в партнирането на училищата и местните органи. Например, в тази посока може да се насърчава да се преподава на езиците на съседните държави в своите учебни програми за началния етап, за прогимназиалния и за първия гимназиален етап от средното образование.

Проектът е пример как съседните населени места могат на местно и на регионално равнище да съвместяват съществуващите образователни политики, освен за близки езици на комуникация и на използването на системи за електронно и технологично подпомагане на местно образователно равнище.

В бъдеще може да се разшири по обхват оперативната съвместимост на електронните системи и на други училища и мерки за улесняване на достъпа, включително с езикови инструменти за потенциалните потребители в други, близки до настоящите населени места.

Очаквам за съседните райони, да се стимулират трансгранични образователни инициативи за увеличаване на усилията във връзка с проектите за електронно базирано образование, които ще окажат положително въздействие върху живота и активността в граничните региони.

Екипът на проекта представлява основа за мултиплициране за други тематични трансгранични проекти между регионите по външните граници на ЕС и граничните региони на съседните държави. Защо не в такива подобни проекти за трансгранично сътрудничество да се включат и трети държави, участващи в процеса на европейска интеграция откъм образователно-синхронизирани предизвикателства.

Накрая искам като собствена самооценка да споделя виждането си – защо успя проектът? Заради единомислието, заради екипността, заради подхода, който мениджърите, обучителите, участниците в него успяха на постигнат съвместност на преживяванията, взаимно допълване на силните си страни, уважаване на правата и достойнството на педагогически специалисти и ученици.

Концептуално се откроиха допълнителни ползи от екипното реализиране на проекта за обучение на учителите:

  • Засилването на трансграничното сътрудничество между институциите за извънкласни дейности за децата от много ранна възраст;
  • Предоставяне на уникална възможност за изборност, индивидуален стил при гарантирането на многообразието на социалните, комуникативните, гражданските, здравословните и спортни прояви на техните съседи;
  • Повишаването на мобилността през границите и за обогатяването на културното многообразие и наследство на тези райони;
  • Сближаването на основните участници от научноизследователската и академична общност НПО, бизнеса, публичните институции и гражданското общество, което е уникален шанс за всяка индивидуалност;
  • Улесняването на образователните дейности, насочени към повишаване осведомеността на подрастващите относно подобряване на сътрудничеството между университетите, културните и образователни институции.

Това естествено налага неговото продължаване – етапно или при преформулиране на цели и тематично съдържание.

Цвета Кирилова: WellBeCome e нов образователен подход, чрез който се създават здравословни навици у децата

„Като председател на „Сдружение Азбукари“ бих искала да изкажа своето голямо задоволство от успешното изпълнение на проекта WellBeCome, чиято цел е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите в пограничния регион на България и Сърбия за популяризиране на здравословния и пълноценен начин на живот – каза на срещата Цвета Кирилова. – Водени сме от идеята, че можем да променим света към по-добро, но за да направим голяма промяна, е необходимо да извървим поредица от малки крачки. Много уверени, постоянни и с любов към работата и децата.

15 месеца партньорите по проекта „Сдружение Азбукари“ с неуморната работа на Яна Трендафилова и Антон Кирилов, Училище „Христо Ботев“ в град Димитровград, Сърбия, с директор Катарина Симеонов, и Училище „Иван Вазов“ в село Алдомировци, България, с директор Даниела Борисова, с подкрепата на водещи експерти и преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, разработвахме професионално и упорито концепцията WellBeCome.

Преподавателите от двете училища бяха обучени от професионалисти като проф. д-р Весела Гюрова, експерт педагог от СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата; ас. д-р Мария Валявичарска, експерт по психология и специална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Катедра „Специална педагогика“; доц. д-р Ася Асенова, експерт по биология и здравословно хранене от СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Катедра „Методика на обучението по биология“; проф. доктор Анджелина Янева и Доц. Ивайло Прокопов, експерти по спорт и физическа активност от СУ „Св. Климент Охридски“, Депаратамент по спорт. И така този неуморен екип разработи образователната концепция WellBeCome.

Тя е нов образователен подход за създаване на навици сред децата и младежите за здравословен начин на живот и хранене, практикуване на редовни спортни дейности, личностно развитие, разгръщане на емоционална интелигентност и формиране на човешки ценности, така че да могат децата да се радват на активен и позитивен начин на живот. Фокусът на обучението беше да се създадат подходящи знания, умения и инструменти за критично мислене, необходими за учене на децата и младежите как да живеят живот на благополучие, който съчетава здраво тяло и ум, създаване на необходимата култура на хранене и хармонично възприятие на света.

Хубаво е да отбележим, че Проектът „WellBeCome“ обръща повече внимание на социализацията на децата. Надяваме се, че всички заедно успяхме да дадем повече мотивация и любов на децата към знанието и разбиране на философията за подкрепа и хармонични отношения, уважение към личността, насърчаване на културата и междуличностните отношения. Това е заветна цел на добруването на всеки от нас.

Но когато става въпрос за това, че светът освен нас, трябва да стане по-добър и за нашите деца, тогава ще трябва да решим заедно как да живеем така, че да превърнем мечтите ни в техен щастлив живот. Това събра нас, участниците в проекта – CBОО7.2.22.112 “WellBeCome” по Програмата Interreg-ИПП за погранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020.

Пожелавам на всички преподаватели и деца много бъдещи успехи, а на партньорите по проекта нови възможности за реализация на тази идея и в други училища у нас и по света.“

„Срещата на обучители от двете страни на границата България – Сърбия протече в дух на приятелство и сътрудничество. Курсистите оцениха високо значимостта на новаторското обучение. Те споделиха, че знанията и компетенциите, които продобиват, ще им бъдат полезни не само като обучители по програмата „WellBeCome“, но и в педагогическата им практика“, каза още Цвета Кирилова.

Среща между приятели и съмишленици: Цвета Кирилова, председател на „Сдружение Азбукари“ и Катарина Симеонов, директор на училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия.

Катарина Симеонов: За нас в Сърбия е изключително важна Програмата на Европейския съюз за балансирано и устойчиво развитие в пограничните региони

„Години наред училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия, се опитваше да се включи в подобна програма, с цел да създаде връзки с децата и колегите от българската образователна общност и да подобрява материалните си ресурси. Затова включването ни в проекта „WellBeCome“ ни донесе радост и мотивираност за съвместна работа в полза на учениците ни – каза директорът на училището Катарина Симеонов.

„Мисия на нашето училище е да пази и развива двуезичието и сътрудничеството с институции от сферата на образованието и културата и в Сърбия, и в България. Програмата на Европейския съюз за балансирано и устойчиво развитие в пограничните региони за нас е изключително важна, както е важно и иначе доброто сътрудничество на двете за нас, живеещи на точно това място, в толкова важни държави, Сърбия и България. Благодарни сме, че органите на ЕС разпознаха желанието ни за сътрудничество чрез образование и и ценностите на проекта, който набляга на това, децата да придобият знания и умения за толкова необходимия здравословен начин на живот.

За нашето училище придобивките от проекта са оборудвана „WellBeCome“ класна стая с 21 лаптопа, интерактивна дъска, видео стена и нови мебели; спортно оборудване с топки за футбол и волейбол, за пилатес, йога ролери, бадмингтон… Десет обучени учители-треньори, 200 доволни и щастливи деца, които се сдобиха с умения за здравословно хранене, добри междуличностни отношения и правилно практикуване на спорт.

Създадохме и проектен тим, който, въпреки предизвикателствата и препятствията, свързани с живот и работа в епидемична обстановка, успешно организира почти всички планирани дейности; партньорства с колеги от ОУ „Иван Вазов“, „Сдружение Азбукари“, експерти от Софийски университет… Единственото, което ще ни липсва, са сърдечните срещи, другаруване на децата, личният, жив контакт. Но се надяваме в бъдеще обстоятелствата да се подобрят и да осъществяваме нови срещи и ново сътрудничество“, каза още Катарина Симеонов.

Ръководителят на проекта Яна Трендафилова от „Сдружение Азбукари“.

Ръководителят на проекта Яна Трендафилова от „Сдружение Азбукари“ представи на участниците в конференцията онлайн платформата на проекта „WellBeCome“ с трите основни теми за извънкласно обучение – здравословен начин на живот, психично здраве и физическо възпитание и спорт.

Тя подчерта, че платформата е създадена с цел да даде пълноценни съвети и модули за обучение за равностойно качествено образование през целия живот, нагласи към емпатия и добронамереност, взаимопомощ при премахване на глада и осигуряване на по-качествено хранене, насоченост към здравословен начин на живот в семействата и активно включване в културата, спорта и други области на творческите им изяви.

Благодарение на високите технологии на XXI век, условията на извънредна ситуация не попречиха на децата от България и Сърбия да се срещнат онлайн и да се запознаят, да разменят впечатления и опит. Те споделиха кои са любимите им предмети, хобита и какво обичат да правят през свободното си време.

Онлайн среща на децата от България и Сърбия.

Финалът на програмата на 29 септември беше отбелязан с двудневна спортна среща на 200 деца от община Сливница в с. Алдомировци. Децата спортуваха и участваха в демо ден в кабинета, оборудван за проекта „WellBeCome“. С децата в Алдомировци беше проведено занятие на тема „Колко е важна водата“, подкрепено от приятелите на „Сдружение Азбукари“ от „Девин“, които осигуриха изворна вода за всичките 200 деца. Двата заключителни дни бяха посветени на темите здравословен начин на живот, спорт и психично здраве.

Участниците и от двете страни коментираха, че в течение на проекта са констатирали колко близки са проблемите на педагозите и децата в България и Сърбия, и колко широко поле за партньорство и сътрудничество имат. „Границата не ни разделя, а ни събира. Щастливи сме с новите си познанства. Връзките и приятелството ни ще продължат“, подчертаха Катарина Симеонов, директор на училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия и Даниела Борисова, директор на училище „Иван Вазов“ в с. Алдомировци.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате