Педагогически потенциал на образователните комикси при формиране на ключови компетентности

Доц. д-р Ася Асенова

Доц. д-р Ася Асенова

В Европейското пространство за висше образование общо приетото определение за резултати от обучението е: „Съвкупност от знания, умения и компетенции, придобити от индивида, които той е способен да демонстрира след завършване на своето обучение.” Според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот „компетентността” се определя като доказана способност за използване на знания умения и личностни/социални дадености в работни или учебни ситуации, в професионално и личностно развитие. Основният въпрос тук е как преподавателят да организира процеса на обучение, така че от една страна да се формират нормативно определените професионални компетентности, а от друга обучението да стане по-увлекателно, базирано на методи за проучване и разрешаване на проблеми и най-вече да отговаря на интересите на младите хора.

Неоспорим факт, доказал се в добрият педагогически опит е, че обучение, базиращо се на интегриране на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), както и различни образователни приложения и софтуер води повишаване на мотивацията на обучаемите, чувството на личен принос в професионалната им подготовка. Това се дължи на факта, че те участват активно в индивидуални и групови изследователски процедури, добавят свои собствени щрихи към артефактите, които създават с помощта на различни ИКТ.

 • Kомиксите като средство за обучение

Идеята за приложение на комиксите в обучението се основава на концепцията за създаване на трайна ангажираност и мотивация на обучаемите към учебното съдържание и учебния процес като цяло. Въпреки дебатите относно педагогическата ефективност на комиксите като средство за ефективно учене и развитие, сред изследователите на този проблем съществува единомислие по отношение на някои ключови характеристики на комиксите, които ги правят ценен инструмент за обучение в 21 век. Използването на наративна форма като комиксите може да насърчи интереса на учениците към учебното съдържанние и да помогне на учениците да си припомнят какво са научили, както и да предоставят средство за насърчаване на дискусия в учебните часове.

Създаването и приложението на комиксите в процеса на обучение, днес се е обособило като научно направление, което се фокусира  върху философията на комиксите, изучаването на онтологията, епистемологията и естетиката на комиксите, връзката между текст и изображения в комикси, както и връзката между комиксите и други форми на изкуството. В редица държави са създадени сайтове в помощ на учителите, които искат да интегрират комиксите в процеса на обучение по различни дисциплини.

Проблемът за образователният потенциал на комиксите и включването на тази проблематика в научните дисциплини стават все по-популярен в някои от най-престижните академични институции по целия свят, например: Университета на Флорида [Brunetti, I., 2011], Университета на Торонто в Мисасауга [Eisner, W., 2007] и Калифорнийския университет Санта Круз [Gorman, M., 2007]. Университетът Уест Ливърти е в момента единственият университет, предлагащ четиригодишна бакалавърска степен в областта на комиксите. Във Великобритания нарастващият интерес към комиксите е довел до създаването на център за комикси-  Шотландският център за комикси (SCCS) в Университета Дънди в Шотландия.  Освен официалните програми и степени, често се срещат и индивидуални курсове, посветени на комиксите в много образователни институции. Все по-често комиксите се анализират и от психолози, като един от изявените имена  е това на Нийл Койн, който използва инструменти от лингвистиката, за да детайлизира теоретичната структура на основния „визуален език“ на комиксите, и използва психологически експерименти от когнитивната неврологията по отношение процеса на разбиране и декодиране на информацията изобразена в комиксите. [Neil Cohn, 2013].

Структура на комиксите

„Магията на комикса“ идва от нейната специфична структура- панелите и най-вече това, което става между тях – последователност, съпоставяне, темпо, акценти. Историята се доразказва от читателя, а автора трябва умело да я е заложил в страничките, за може магията да се случи.

В литературата най-често използваните термини в процеса на създаване на комиксите са:

 1. Оформление на комикса

А) Панел (нар. още рамка или кутия) е обобщена схема на страница, който  съдържа сегмент от отделни действя. Една страница може да има един или няколко панела, а панелите често, но не винаги, са заобиколени от граница или контур. Тази форма може да бъде променяна, за да укаже дадена емоция, напрежение или последователности на възпроизвеждане. Размерът, формата и стилът на панела, както и поставянето на фигури и балони с реч във вътрешността му, влияят върху времето или темпото на една история. Панелите често се използват за разбиване и капсулиране на последователности от събития в разказ.

Б) Каналът (Gutter)  е пространството между панелите. Вертикалните пространства могат да бъдат направени по-тънки от хоризонталните , за да се насърчи читателят да групира всеки ред панели и за по-лесно четене.

В) Ред (Tier) е един ред от
панели.

Г) Встъпителна страницата (A splash or splash page) е голяма, често цяла страница илюстрация, която въвежда и представя историята. Тя рядко е по-малка от половин страница и понякога обхваща две страници.  Често тази страница е проектирана като декоративна единица, чиято  цел е да привлече вниманието на читателя и може да се използва за установяване на време, място и създаване на настроение.

Д) Обхват (spread) е изображение, което обхваща повече от една страница. Обхватът на две страници е най-често срещаният, но има и спредове, които обхващат повече страници.

 • Със „А“ е означен панел.
 • С „В“ панел без полета.
 • Със „син цвят“ е означено пространството между панелите.
 • Със „зелен цвят“ е означено ред от панели.

Фиг. 2 Елементи от оформлението на комикса

2. Елементи на комикса

А) Речеви балон (speech/word/dialogue balloon) е индикатор за речта, съдържащ диалога на героите. Индикаторът от балона, който сочи към говорещият, се определя като стрелка или опашка. Емоциите могат да бъдат изразени чрез формата на балона – балоните с шипове могат да показват викане, а „капещи“ балони могат да показват сарказъм.

Б) Надпис (caption),  в думите се появяват в кутия, отделена от останалата част на панела или страницата, обикновено за да се даде глас на разказвача, но понякога се използва за описване на мислите или диалога на героите. В някои комикси, където балоните с реч не се използват, надписът предоставя на читателя текст за това, което се случва в изображенията. Този жанр се нарича текстови комикси.

В) Звукови ефекти или звукоподражания (Sound effects) са думи, които имитират звуци. Те са невокални звукови образи.

3. Концепции (идея) на комикса

А) Закриване (Closure) – читателят извършва затваряне на историята, използвайки основни познания и разбиране на панелните отношения, за да комбинира психически панелите в общо събитие.

Б) Инкапсулирането (Encapsulation) е улавянето на ключови моменти в една история. Не всеки момент от една история е представен в комикси. За художника капсулирането включва избора на това, което ще бъде представено, в кои панели, колко панели ще се използват за представяне на действието, както и размера и разположението на панелите. Размерите на панелите могат да повлияят на начина, по който панелите взаимодействат помежду си с читателя. Това взаимодействие може да придаде повече значение на панелите от това, което те имат индивидуално. Инкапсулирането е отличително за комиксите и съществен елемент при създаването на комикс. [Booker, M., 2014; Markstein, Don, 2010; Chapman, R., 2012; Lyga, A., 2004; Chute, H.,2012]

Етапи в структурирането на комикси

Според редица автори в процесът на създаване на комикси могат да се отдиференцират следните етапи:

 • Първият етап описва ситуацията и въвежда основните участници (герои в комикса).
 • Вторият етап въвежда проблем, неочаквана възможност или  представяне на конкретна ситуацията –  това може да бъде събитие, което е проблем за поне един от главните герои.
 • Третият етап представлява решение под формата на частично или пълно решение на проблема (графично представен чрез някои от символите, които обикновено се използват за онагледяване конкретно действие или по-продължителен процес и неговия ефект). Този етап може да се повтаря един или повече пъти в графичното представяне на комикса.
 • Четвъртият етап представя решението, последствието от отговора, което ясно показва успеха, частичния успех, неуспеха или несигурния успех на отговора. Тази информация често се изобразява чрез реакциите на главните герои. Четвъртият етап може също така да онагледи как се е променила първоначалната ситуация, която стои в основата на разказа.
Фиг.2 Някой аспекти при създаването на образователните комикси

Цялостният процес по създаване на образователни комикси по същество предоставя много възможности за обучение и екстрахиране на съществени характеристики на изследваните обекти и явления ( в т.ч. и в биологичното образование). Взаимодействието с учебното съдържание пречупрно през дизайна на комиксите осигурява повишаване на мотивацията и развитие на творческият потенциал на обучаемите.

 • Приложение на софтуер за създаване на образователни комикси

В литературата съществуват различни софтуерни приложения и сайтове, които осигуряват възможност за използването на готови шаблони при създаването на комикси (в т.ч. и образователни). В таблица 1. са представени използваните в хода на изследването софтуерни приложения за създаване на комикси и кратко описание на технлогичните им параметри и възможности.

Табл.1 Софтуерни приложения за създаване на комикси

Софтуерни приложения за създаване на комикси Описание
Storyboard that creator Свободният достъп на софтуера позволява създаването на три комикса на седмица. Комиксите са ограничени от 3 до 6 сцени. Изтеглените файлове съдържат воден знак. Услугата предлага платен план за учители.
Тoondoo Създадените сцени могат да бъдат съхранени само като изображения. Безплатен е за използване. Платформата предлага допълнителни услуги, като създаване на собствен персонаж, сцена, редактиране на изображения, създаване на книга и др. Поддържа кирилица, но само на определени шрифтове.
MakeBeliefsComix.com MakeBeliefsComix е безплатен инструмент за създаване на комикс. Получава се достъп до много герои, шаблони и възможност за изграждане на свои собствени комикси.
Comic Master Comic Master е флаш-базиран сайт, който е лесен за навигация. С тази услуга, можете да се създават собствени комикс с герои и персонажи, чрез които да се представят оригинални истории в различни сфери.
Glogster Чрез него се създават виртуални постери. Може да се използват собствени изображения при създаване на комикси. Обучаемите могат да дават коментари върху вече изградени комикси и да получават обратна връзка. Използването му е безплатно чрез регистрация.
Creaza Съдържа богато разнообразие от шаблони за дизайн на комиксии. Използването му е безплатно чрез регистрация. Позволява да се разпечатат готовите комикси.
Pixton Съдържа богато разнообразие от шаблони за дизайн на комиксии.  Използването му е безплатно чрез регистрация. Позволява да се разпечатат готовите комикси. Позволява да се променят емоциите и позите на героите в комиксите.
Kabam Comic Creator Не се изисква регистрация. Комиксът може да се съдържа до 6 панела. Няма опция за съхраняване на готовите комикси, но те могат да се разпечатат от сайта.
Myths and Legends За да се използва това приложение е необходима регистрация в сайта. Комиксът може да се съдържа до 10 панела. Съдържа богато разнообразие от шаблони за дизайн на комиксии. Базирано е на създаването на митове и легенди от историята. Готовите комикси могат да се разпечатат от сайта.
Make beliefs Comix За да се използва това приложение е необходима регистрация в сайта. Комиксът може да се съдържа до 4 панела. Дава възможност за добавяне на емоционална окраска на героите от комикса. Изображенията са черно-бели на цветен фон.  Позволява да се разпечатва и изпраща комикса по електронна поща.
Comics Lab Extreme За да се използва това приложение е необходима регистрация в сайта, но ако искате да се запази комикса, регистрацията е необходима. Съдържа много варианти за дизайн на комикси. Може да се направи книжка с комикси. Позволява да се разпечатва и изпраща комикса по електронна поща.

Педагогически възможности на образователните комикси като дидактически инструмент при формиране на знания и умения в процеса на обучение на бъдещи учители по биология.

Базирайки се на добрият световен опит, в рамките на учебната дисциплина „Информационни и комуникационни технологии в обучението по биология и работа в дигитална среда“ за студенти бъдещи учители по биология към Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл.Охридски“, са включени отделни теми свързани със създаването и приложението на комиксите в обучението по биология и последващи практически дейности със студентите  по създаване на авторски комикси чрез конкретен софтуер.

Целта на настоящото изследване е свързана с формиране на знания и умения на бъдещите учители по биология за създаване на образователни комикси с помощта на софтуер, като иновативен подход за представяне на биологично учебно знание.

В рамките на настоящият доклад ще анализираме резултатите от конкретното изследване свързано с интегрирането на образователен софтуер при създаване на комикси в контекста на професионална подготовка на бъдещи учители по биология. За целта ще представим технологичните характеристики на избраните софтуерни приложения и имплементирането им в курса по „Информационни и комуникационни технологии в обучението по биология и работа в дигитална среда“ за студенти бъдещи учители по биология.

Изследването беше проведено в рамките на учебната 2017/2018 г. и 2018/2019 г. със студенти 1 курс, редовно обучение от педагогическите специалности „Биология и английски език“, „Биология и химия“ и „География и биология“ към Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл.Охридски“. На първият етап от изследването бяха очертани основните характеристики на образователните комикси и техният педагогически потенциал.

На студентите – бъдещи учители по биология беше поставена задача да изберат учебно съдържание, което да представят чрез избран от тях софтуер или да нарисуват идеята на своя комикс. Въз основа на конкретни критерии за визуализация на учебно знание изследваните лица конструираха идеен проект и разпределиха конкретни задачи в рамките на работните групи, които се формираха. Дизайнът на комикси по избрани от студентите теми, бяха ориентирани в няколко основни направления, свързани с биологично учебно знание, мениджмънт на класа, техники за овладяване на проблемни ученици и т.н. Представянето им бе организирано в серия от изображения чрез съответен софтуер, според предварително изведени критерии за педагогически дизайн на визуална информация с учебни цели.

Табл.1 Комикси създадени по проекти на бъдещи-учители по биология в курса „Информационни и комуникационни технологии в обучението по биология и работа в дигитална среда

Тип образователен контент Софтуер за създаване на комикси Тема на комикса
Контент свързан с проблеми на педагогическата практика в училище https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator Как да се справим с проблемен ученик „цвете в саксия“?
Проекти на студентски комикс
Тип образователен контент Софтуер за създаване на комикси Тема на комикса
Контент свързан с проблеми на педагогическата практика в училище http://www.toondoo.com Как да се справим с проблемен ученик в час по биология?
Проекти на студентски комикс
Тип образователен контент Софтуер за създаване на комикси Тема на комикса
Контент свързан с проблеми на педагогическата практика в училище https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator Организиране на извънкласна дейност по биология и интегриране на проблемни ученици.
Проекти на студентски комикс
Проекти на студентски комикс
Тип образователен контент Софтуер за създаване на комикси Тема на комикса
Контент свързан с проблеми на педагогическата практика в училище http://www.toondoo.com Един ден от живота на Ники и Вики  в училище.
Проекти на студентски комикс
Тип образователен контент Софтуер за създаване на комикси Тема на комикса
Контент свързан с проблеми на педагогическата практика в училище MakeBeliefsComix.com В час по биология на тема „Мускули“ на г-н Нацепин (учител по биология).
Проекти на студентски комикс
Тип образователен контент Софтуер за създаване на комикси Тема на комикса
Контент свързан с проблеми на педагогическата практика в училище Comic Master В час по биология на тема „Митоза“ представена в диалог между два анимационни героя.
Проекти на студентски комикс
Тип образователен контент Софтуер за създаване на комикси Тема на комикса
Контент свързан с проблеми на педагогическата практика в училище В час по биология на тема „Прокариотна клетка“ представена в диалог между два вида клетки, разкриващ признаците на прокариотните и еукариотните клетки.
Проекти на студентски комикс

В рамките на настоящото изследване бяха анкетирани 80 студента от трите педагогически спецалности „Биология и химия“, „География и биолобия“ и „Биология и английски език“, 1 курс, редовно обучение за учените 2017/2018 и 2018/2019 г. Анкетата е проведена след представяне на проектите на комикси, изработени от студентите. Тя се състои от две групи въпроси, а именно въпроси свързани с установяване на нагласи,опита, мотивацията и отношението на студентите като потребители на комикси в т.ч. и образователни комикси. Втората група въпроси имат за цел установяване на мотивацията и отношението на студентите като създатели на образователни комикси. Първата част на анкетата беше проведеан преди поставяне на задачата с изготвяне на проекти за образователни комикси по биология, а втората част след представяне на проектите от студентите. След проведена анкета сред целевата група по отношение на ефективността на образователните комикси и мотивацията и нагласите сред студентите получихме следните резултати, а именно промяната в отношението на студентите към педагогическите възможности на комиксите  е един от най-важните аспекти на това изследване.

А) Установяване на нагласите, опита, мотивацията и отношението на студентите КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ на комикси.

Идеята за приложението на образователни комикси в часовете по биология е непозната за студентите. (около 98% никога не са използвали комикси с образователна цел).

Около половината от студентите посочват, че предпочитат да четат комикси пред традиционните книги.

87% от студентите смятат, че комиксите имат потенциал да бъдат използвани от учителите за обучение. Останалите 10% нямат мнение по въпроса, а едва 3% смятат, че комиксите са само за развлечение.

Студентите предпочитат да четат образователни комикси в сравнение с традиционните учебници (82%).

Времето за разбиране на учебната информация, включена в комикса е много по-малко в сравнение с времето за подготовка с помощта на традиционните учебници (76%).

Анкетираните посочват, че комиксите са по-занимателни за децата в сравнение с традиционните учебници (92%).

Намират за  много по-мотивиращо за учениците интегрирането на комикси в часовете по биология (85%).

Убедено твърдят, че използването на образователни комикси при представяне на нова учебна информация и за проверка и оценка на знания и умения, ще повлияе положително върху постиженията на учениците (72%), а останалите (28%) се колебаят в отговора си.

Около 87% от анкетираните лица посочват, че използването на комикси в час ще помогне на децата със специални образователни потребности (напр. деца с дислексия) да усвоят определено биологично знание по-лесно.

Б) Установяване на мотивацията и отнишението на студентите към проблема КАТО СЪЗДАТЕЛИ на образователни комикси.

Около 94% от студентите посочват, че създаването на образователни комикси е забавно и много мотивиращо.

Усвоили са нови знания за образователния софтуер за създаване на комикси (78%).

92% от судентите одобряват работат в екип по поставената задача.

Създаването на образователен комикс е развило въображението и креативенподход на студентите (97%).

75% намират процеса по създаване на комикса за възможност творчески да приложат знанията си.

98% от студентите убедено тврдят, че интегрирането на създадените от тах комикси ще повишат знанията и мотивацията на децата в училище.

Около 89% от студентите са повишили мотивацията си за работа в курса като цяло.

99% от студентите биха желали да работят по подобни творчески проекти в хода на професионалната си подготовка.

68% от анкетираните лица са разговаряли с колеги / семейство / приятели за темата и концепцията на образователния комикс.

Резултатите от настоящото изследване, както и редица други, неуспоримо доказват образователния потенциал на комиксите и превръщането им в ефективен подход ориентиран към потребностите и мотивацията на обучаемите. Многоизмерният характер на комиксите се  изразява  в разнообразието от визуални и лингвистични елементи и кодекси, които могат да се адаптират към различни стилове на учене.

 • Положителни аспекти на образователните комикси в процеса на обучение

Тук ще бъдат изведени някои положителни страни на процеса на имплементиране на комикси в обучението, базирайки се на изследването, което бе проведено сред бъдещи учители по биология. Въз основа на обобщение на получените данни, се отдиференцират следните положителни аспекти на образователните комикси:

 • Визуализация на учебно знание. Комиксите са фундаментални визуални средства. Чрез тях учителите по биология могат да концептуализират и обобощят уебното знание, което да бъде изобразено в рамките на комикси, т.е. чрез тях се визуализират общи съществени признаци на биологични понятия. Предимството на комиксът е, че той осигурява по-мотивиращ и по-траен ефект върху когнитивните процеси на усвояване на информация от страна на обучаемите. Не на последно място ученето чрез образователни комикси води до лична, емоционална връзка между неговите ученици и героите от комикса.
 • Константност по отношение процеса на представяне на информация. Образователната мултимедия и анимацията в т.ч., за разлика от комиксите, са визуални, но обвързани с времето „изразни средстава“. Езикът и действията във филмите и анимациите  се развиват  в процес на определено време. До голяма степен при този начин на представяне на биологичната информация средата, а не аудиторията, диктува темпото, с което ще  се извършва наблюдението.
 • Интердисциплинарност и формиране на “soft skills”. В цялостният процес по създаване на комикси могат да се приложи интердисциплинарен подход при концептуализацията на учебното знание иразвитие на  умения за рисуване, за приложение на образователен софтуер, работа в екипи,  приложение на изследователски процедури и т.н. Много от уменията, използвани при създаването на комикси, могат да се приложат за създаване на филми, илюстрации и дори за уеб дизайн.
 • Повишаване на мотивацията на обучаемите. Днешните обучаеми са потопени в т.нар. популярна култура. Докато някои преподаватели просто пренебрегват тази реалност, много други се опитват да се справят с нея адекватно.  Някои от преподавателите предполагат, че включването на популярната култура в учебната програма ще способства за преодоляване на разделението, което много ученици изпитват между живота си в училище и извън него. Morrison, Bryan заявявайки, че „трябва да има хармония между активните дейности на детето и неговия опит в училището – новото учене винаги е продължение или разширяване на ученето, което вече притежава учещият“ [Morrison, T., 2002].

Базирайки се на посочените по-горе положителни ефекти в областта на образованието, днес все повече  изследователи от различни сфери на науката разработват  нови подходи за интегриране на комиксите като дидактически инструмент при формиране на знания и умения в разнообразен образователен контекст.

Всичко посочено до тук дава основание убедено да се твърди, че приложението на комиксите в учебния процес (както при формирането на нови знания, така и при тяхната проверка и оценка) ще доведе до промяна не само на нагласите към ученето, но ще направи учебната среда ориентирана към естествената потребност на обучаемите да творят и активно да изграждат собствения смисъл на знанието.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Aaron Meskin. The Philosophy of Comics, Philosophy Compass 6(12), December 2011, pp. 854–864.
 2. Booker, M. Keith. Comics through Time: A History of Icons, Idols, and Ideas, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2014, pp. 174, 867.
 3. Chapman, Robyn. Drawing Comics Lab: 52 Exercises on Characters, Panels, Storytelling, Publishing & Professional Practices. Quarry Books, 2012. ISBN 978-1-61058-629-0.
 4. Chute, Hillary; Devoken, Marianne. „Comic books and Graphic Novels“. In Glover, David; McCracken, Scott (eds.). The Cambridge Companion to Popular FictionCambridge University Press. 2012. ISBN 978-0-521-51337-1.
 5. Negrete, Aquiles; Cecilia Lartigue. Learning from education to communicate science as a good story, Endeavour, 2004, 28 (3): 120–124.
 6. Nagata, Ryoichi. Learning next term biochemistry through manga — helping students learn and remember, and making lectures more exciting. Biochemical Education. Elsevier Science,1999,  27 (4)
 7. Versaci, Rocco. How Comic Books Can Change the Way Our Students See Literature: One Teacher’s Perspective. English Journal. National Council of Teachers of English, 2001, 91 (2): 61–67
 8. Thomas, Evan. Invisible Art, Invisible Planes, Invisible People. In Aldama, Frederick Luis. Multicultural Comics: From Zap to Blue BeetleUniversity of Texas Press., 2010
 9. Iain Thomson. Deconstructing the Hero (in Jeff McLaughlin, ed., Comics as Philosophy (Jackson: University Press of Mississippi, 2005, pp. 100–129)
 10. Lyga, Allyson A. W.Lyga, BarryGraphic Novels in your Media Center: A Definitive Guide(1st ed.). Libraries Unlimited. 2004. ISBN 1-59158-142-7.
 11. Meskin, Aaron and Roy T. Cook. The Art of Comics: A Philosophical Approach, Wiley-Blackwell, 2012
 12. Brunetti, Ivan. Cartooning: Philosophy and Practice, Yale University Press, 2011
 13. Eisner, WillComics and Sequential Art. Poorhouse Press, 1987
 14. Gorman, Michele. Getting Graphic!: Comics for Kids. (Linworth Publishing, 2007)
 15. McCloud, ScottUnderstanding Comics: The Invisible Art. Harper Paperbacks, 1994
 16. [12]. McCloud, Scott. Reinventing Comics: How Imagination and Technology Are Revolutionizing an Art Form. Harper Paperbacks, 2000
 17. McCloud, Scott. Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels. (Harper Paperbacks, 2006
 18. Markstein, Don. Glossary Of Specialized Cartoon-related Words and Phrases Used in Don Markstein’s Toonopedia, 8, 2013.
 19. Neil Cohn. The Visual Language of Comics: Introduction to the Structure and Cognition of Sequential Images, London: Bloomsbury, 2013
 20. Morrison, T., Bryan, G., & Chilcoat, G. Using student-generated comic books in the classroom,  Journal of Adolescent & Adult Literacy, 2002, 45, 758-767.
 21. Кафтанджиев, Х. Absolut semiotics. София: Сиела, 2001, с. 5724.)
 22. Стайков, А. Комиксът от гледна точка на алфабетиката. Българска специфика. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 18, 2011, с. 133–165
 23. https://www.makingcomics.com/2014/05/07/panel-layout-golden-ratio/
 24. www.russika.ru/ef.php?s=459
 25. http://lambiek.net/comics/bulgarian.htm
 26. http://booksbg.orgfree.com/SbornikLS-2008/LS_sbornik_2008.htm#vesdruz

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате