Новаторски образователен проект събра педагози от България и Сърбия

Партньорите от училища от двете страни на границата ще работят в тясно сътрудничество с обща цел – по-качествен и здравословен живот на младежите.

Иновативен образователен проект събра педагози от България и Сърбия на четиридневно обучение в конферентната зала на хотел „Феста“ в София. Целта беше да се обучат 20 обучители по проекта “WellBeCome”, като част от Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020. Той се осъществява от неправителствената организация „Сдружение Азбукари“ и е разработен съвместно с водещи специалисти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Партньори в програмата „WellBeCome“ са училище „Иван Вазов“ в с. Алдомировци, община Сливница, България и училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия. Целта на обучението беше да се обучат 20 души (по 10 от България и Сърбия), избрани чрез организирана кампания, как да преподават концепцията на „WellBeCome“ на ученици и други обучители.

Българи и сърби заедно обсъждат кои са основните цели на обучението и възпитанието на децата.

Фокусът на обучението беше да се създадат подходящи знания, умения и инструменти за критично мислене, необходими за учене на децата и младежите как да живеят живот на благополучие, който съчетава здраво тяло и ум, създаване на необходимата култура на хранене и хармонично възприятие на света.

И от двете страни на границата се наблюдават едни и същи проблеми, установиха партньорите: липса на култура в младите хора как да живеят здравословен, активен и ценен живот; липса на образователни програми за развитие на навици и умения да живеят здравословен, активен и щастлив живот; неразвита инфраструктура за практикуване на извънкласни инициативи за благосъстояние; недостатъчно извънкласни инициативи, ангажиращи младите хора да живеят активен живот.

Осъзнавайки тази тревожна ситуация, партньорите по проекта обединиха усилията си и започнаха съвместно сътрудничество, което осигури „средство за защита“ на горепосочената „младежка болест“. Проектът стартира, като създава необходимите ресурси и среда за развитието на концепцията „WellBeCome“ сред младите хора в областта на трансграничното сътрудничество. Концепцията въплъщава в себе си понятията „Стани добре“ чрез живот като „благополучие“ и „приветстващи“ връстници се присъединяват към мрежата.

Проф. д-р Весела Гюрова: „Проектът „WellBeCome“ е значим не само за двете страни, но е оценен на равнище Европейски съюз“

Заедно с проф. Весела Гюрова педагозите откроиха най-важните цели на обучението.

Проектът „WellBeCome“ е важен не само за двете училища и двете страни, но и е оценен на равнище Европейски съюз. Това каза в началото на занятието си проф. д-р Весела Гюрова от Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ и ръководител на научния екип. Европейският съюз обединява всички около общочовешките ценности чрез компетенциите в нашите училища.

„Искам да започна с нещо, което е важно не само за мен като човек, но и за нашите деца и внуци, такива, каквито искаме да ги видим в бъдеще. Всички искаме да видим как образователното ни министерство е готово да откликне на нашите проекти като образователна политика. Много бях стимулирана да включа устойчивото развитие в няколко образователни програми и учебници.

Цели на устойчивото реализиране с приоритет на проекта WellBeCome

Оказа се, че думите „устойчиво развитие“ малко притесняват на управленско равнище министерството. Казаха, че могат да го включат устойчивото развитие в програми и стандарти, но не могат да го осигурят. Този проект е важен именно с това, че е един от начините да постигнем това устойчиво развитие“, каза проф. Гюрова.

Нашите цели са свързани не само с нашите две страни България и Сърбия, които живеят в приятелство и добросъседство, но и с Европа и с целия свят, който иска да преживее един по-позитивен XXI век. В голяма степен това ще бъде подготвено от образованието, защото образованието е култура. Тази култура ние изграждаме всекидневно в нашите образователни институции.

Социалната ни среща също е много е важна за създаването на устойчивост в рамките на проекта. От екологична гледна точка, това е свързано с нашето всекидневно поведение, с отношението ни към здравословното хранене, активния спорт и чистата природа.

Ние искаме устойчивото развитие да е приоритет не само в нашите образователни институции, но и в целия свят. Затова нашият проект е подчинен на една глобална цел – устойчивото развитие, каза още проф. Гюрова.

Сред подцелите на устойчивото развитие тя открои премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене. Важен е и здравословният живот, стимулирането на благосъстоянието на всички – и деца, и техните родители. Затова проектът освен локален, трансграничен, има отношение към общата перспектива в образованието.

Известно е, че взаимното доверие, политическата воля и гъвкавият подход между заинтересовани страни на различни равнища – от местно до национално, в това число гражданското общество, в случая представено при партньорство от образователни институции (СУ „Св. Кл. Охридски“) и НПО („Азбукари“) – са жизненоважни за преодоляване на предизвикателства и трайни пречки в образованието, каза още проф. Гюрова. Ето защо екипът по проекта „WellBeCome“ има за цел да реализира важни функции.

Той акцентира на ползата от политиката на сближаване за граничните региони, основана на целите на активното личностно и социално присъствие на подрастващите. Стимулира насърчаването на компетенциите им в опазването на здравето и на здравословния режим, на образование в устойчиво развитие за изграждането на отношение към потреблението при задоволяването на физическите и духовни потребности.

Екипът ще се ръководи още от фокусирането върху положителното значение на образованието и културата, и по-специално възможностите за ускоряване на усилията за насърчаване на културния диалог в гранични институции в България и Сърбия. Ще способства за подпомагане в извънкласни форми и занимания по интереси, според потенциала на училищата и местните органи в тези усилия. Педагозите ще бъдат насърчавани да преподават на езиците на съседните държави в своите учебни програми за началния етап, за прогимназиалния и за първия гимназиален етап от средното образование.

При провеждането на обучението за обучители екипът ще се включи в активности за улесняване и по-скоро насърчаване на взаимното признаване и по-доброто разбиране на специфични интерактивни и мултимедийни умения в учебните програми за извънкласни дейности и занимания по интереси. Възможностите за трансгранична мобилност при обучението ще се повишат чрез оборудвани бъдещи „виртуални класни стаи“, включително и с придобиването на умения по актуалните цели за гражданското, здравословно и екологично образование.

Целта на проекта е и да се създаде оперативна съвместимост на съществуващите образователни политики, за използването на системи за електронно и технологично подпомагане на местно образователно равнище. Да се създаде оперативна съвместимост на електронните системи на училищата и да се предприемат мерки за улесняване на достъпа, включително с езикови инструменти, на потенциалните потребители от съседните райони. Ще се стимулират трансгранични образователни инициативи за увеличаване на усилията във връзка с проектите за електронно базирано образование, които ще окажат положително въздействие върху живота и активността в граничните региони;

Доц. д-р Ася Асенова: Обучението по преживяване чрез проекта „WellBeCome“ е изключително мощно средство за въздействие

Доц. д-р Ася Асенова

Здравното образование заема приоритетно място в процеса на промяна към устойчиво развитие. Това се дължи на глобалният характер на здравните проблеми като рисково сексуално поведение, хранителните разстройства, нарастване на броя на младите хора, заразени с ХИВ, широко разпространение на употребата на цигари, нарастване на злоупотребата с психо-активни вещества и т.н. Това каза пред педагозите доц. д-р Ася Асенова от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Задълбочаването на тези проблеми поставя въпроси за тяхното решаване както на национално равнище, така и в глобален план.

Според определението на Световната здравна организация здравето, разбирано като пълно физическо, психическо и социално благополучие на човека, а не само отсъствие на болест или увреждане, е задача и на семейството, и на обществото. Световната здравна организация поставя акцент върху пет ключови сфери, между които основно място заема развитието на личностните умения, знания и възможности за укрепване на здравето.

Доц. Асенова подчерта, че здравето е резултат не само от физическите дадености, семейна среда, норми и традиции, но и от конкретното поведение, което се изгражда под въздействие на натрупаните знания, изградените умения и нагласи и позициите на значимите хора.

Днес пред учителите от цял свят стои на дневен ред не убедеността, че е нужно да се акцентира върху съвременните проблеми, свързани със здравното образование във всички етапи на обучението. Предизвикателството е как да се постигне максимална ефективност в този процес. Това изисква формирането на компетентности за оценка и вземане на решение, формиране на отношения и отговорно поведение на младите хора, което може да бъде ефективно постигнато чрез съчетаване на традиционните с интерактивните методи на обучение.

Решаването на казуси и дилеми, ролевите игри, работата в малки групи, асоциативните игри и т.н. са основни интерактивни методи, които не просто посочват проблемите, а изискват активна позиция и дейност по проблемите на здравното образование. В тази учебна среда всички участници (ученици, учители и родители) са учещи се, ценящи важните неща, правещи избор, вземащи отговорни и трудни решения, опознаващи себе си, другите и света в модел, аналогичен на действителността.

Проектът e свързан с интеграцията на извънкласните занимания по интереси, с изготвянето на подходящо за целта тематичното съдържание в часовете на класа и с обучение на възрастовите групи от началния и прогимназиалния етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

За реализирането на програмата е създадена интегративна, интердисциплинарна методическа рамка (методика) за формиране и интегриране на специфични знания и умения, свързани с здравното образование и конкретно със здравословния начин на живот и хранене.

Разработен е дизайн на цялостен процес на обучение, подчинен на определена методика в рамките на свободно избираема подготовка за учениците от началния етап, прогимназиалния етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Методиката е авторска разработка, в основата на която са интегрирани игровият подход, проектно базираното обучение, драма обучението и въвеждането на нови за образователната ни система методи на обучение, базирани на образователните комикси.

Гл. ас. д-р Мария Валевичарска – Караиванова: „Междуличностните отношения са изключително важни в образованието“

Гл. ас. д-р Мария Валевичарска – Караиванова.

Въпросът за междуличностните отношения в училището и обществото е еднакво актуален за всички етапи на училищно обучение. Това каза гл. ас. д-р Мария Валевичарска – Караиванова от катедрата по специална педагогика на Факултета по науки за образованието на СУ „Св. Климент Охридски“.

Съвременният начин на живот, промените в модата за общуване, които обхващат предимно онлайн пространството, както и времето за общуване между дете-родител са определящи за вида на взаимоотношенията, които децата и младежите изграждат.

В тази ситуация място има и учителят, който чрез своя професионализъм, поведение и пример, както и чрез ясно целенасочена дейност, може да окаже позитивно влияние и да създаде много добри практики за изграждане на позитивни междуличностни отношения, както и да изгради приемливи личности за бъдещата социална общност, в която така или иначе ще участват.

Междуличностните взаимоотношения са формирани в контекста на социалните, културни и други влияния и поради тази причина контекстът може да варира от семейство, роднински връзки, приятелство, работа, обучение, религиозни практики или занимания за забавление – спорт, танци и др.

016

Междуличностните отношения са регулирани различно от закона, от социалните норми и обичаи, от взаимни договорки и са основа на социалните групи и обществото като цяло. Междуличностната комуникация е област, която доказва, че хората използват словесни и невербални сигнали, за да постигнат редица лични взаимоотношения.

Междуличностната комуникация често се дефинира като комуникация, която се осъществява между взаимозависими хора, които се познават помежду си: например, учител и ученик, съученици, двама приятели и т.н. Въпреки че междуличностната комуникация най-често е между двойки индивиди, тя може да бъде разширена и да включва малки интимни групи като семейството, класът, приятелската група. Междуличностната комуникация може да се осъществява лице в лице, както и чрез платформи като социални медии, които са силно актуални в 21 век.

Доц. Ивайло Прокопов: „Извънкласните инициативи по спорт са много важни за здравословния начин на живот“

Доц. Ивайло Прокопов.

Извънкласните инициативи в училище са активна и ползотворна форма за създаване на култура за здравословен и активен начин на живот, благосъстояние и позитивна форма на комуникация и общуване. Това съобщи пред педагозите доц. Ивайло Прокопов от Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски“. Педагогическият процес за двигателна активност на учениците е насочен към физическо и психическо усъвършенстване на подрастващите.

Целта на педагогическия процес и извънкласните форми на двигателна активност е обогатяване на речниковия фонд и двигателната култура на децата и учениците чрез включване на нови движения и упражнения.

Чрез извънкласните форми на двигателна активност се обогатява речниковият фонд на децата, разучаването на нови думи, терминология и словосъчетания. Обогатява се и общата култура в областта на физическото възпитание и спорта чрез включване на нови движения и упражнения, за да се подобрят двигателните качества и се повиши физическата дееспособност.

011-3
Яна Трендафилова, главен координатор на „Сдружение Азбукари“, Цвета Кирилова, председател на „Сдружение Азбукари“ и Катарина Симеонов, директор на училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия.

Чрез извънкласните занятия се подобрява значително общото физическо и функционално развитие на учениците от началния образователен етап. Двигателната активност способства за развитие на интелектуалните качества и работоспособността, познавателните психични процеси, нравствено-волевите форми на поведение и усилие, естетическото отношение към извършваната дейност, трудовите ценности и др.

Здравното образование, като част от гражданското, екологичното и интеркултурното образование развива умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.

Много важен аспект е и подобряването на физическата дееспособност, здравно функционално усъвършенстване, хармонично и комплексно личностно формиране. Във всеки етап от обучението в даден вид спорт, целта е постигането на образованост за вида спорт и спортна дейност, определено равнище на физическа дееспособност и знания за здравословен начин на живот.

Срещата на обучители от двете страни на границата България – Сърбия протече в дух на приятелство и сътрудничество. Курсистите оцениха високо значимостта на новаторското обучение. Те споделиха, че знанията и компетенциите, които придобиват, ще им бъдат полезни не само като обучители по програмата „WellBeCome“, но и в цялостната им педагогическа практика.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате