Мениджмънт на класната стая в условия на приобщаващо образование

Понятието “мениджмънт на класа” съдържа в себе си всички дейности, които реализира в своето ежедневие един учител. Думата “мениджмънт” означава управление, организация и се използва в контекста на почти всички сфери на дейност – бизнес, администрация, банково дело, финанси, здравеопазване, образование. Мениджмънтът има основни звена, чрез които реализира потенциала си, и те не се различават за нито една от сферите, в които се прилага.

Ас. д-р Мария Валявичарска

В този смисъл, учителят в училище, в ролята си на мениджър на класа изпълнява няколко дейности:

  • планиране;
  • организиране;
  • управление на класа;
  • ръководство;

Планирането
като част от процеса на менажиране на дейностите в класната стая включва:

  •  процес на изготвяне на учебните задачи за класа, предвиждане на евентуални затруднения от страна на учениците с учебния материал, съобразяване на дейностите с нивото на учениците в класа, в този смисъл особено внимание се обръща на казусите, при които в класа има ученик със специални образователни потребности;
  • планиране на дейностите, свързани с общуването и обмен на информация между учителя и родителите. Това включва планиране на родителските срещи за срока и/или годината, планиране и отделяне на време за водене на лична кореспонденция с родителите, предвиждане на време за обмен на информация с екипа за подпомагане на личностното развитие на ученика в клас, в случай, че има наличен такъв.
  • планиране и отделяне на време за изпълнение на административните задачи в училище, водене на официална кореспонденция с директора на училището.

По отношение на организацията като част от дейностите на мениджъра на класа, тя включва организиране на учебната дейност, която съдържа в себе си умения за привличане и задържане на вниманието на учениците, организиране на последователността за изпълнение на задачите от класа. “Учителят в своята дейност има възможност да създава значението на учебното съдържание с неговите познавателни параметри” (Евгениева, 2010). Уменията на учителя за организация на учебния процес са ключови за реализиране на успешно ограмотяване и образование на учениците.

Управлението на класа от своя страна съдържа повече психологически стратегии, които учителя несъзнателно прилага с цел поддържане на високо ниво на поведението на учениците, взаимоотношенията между учениците в класа. Управлението на класа заема специално място в контекста на приобщаващото образование. Уменията на учителя да контролира, управлява, поощрява или порицава поведението на учениците е изключително важно за приобщаването на ученик със специални нужди в класа. По този начин, когато учителят е емпатичен, широко скроен, отворен към новости и предизвикателства, възможността класът му да се състои от неемпатични, груби и тесногръди ученици клони към нула. Управлявайки настроенията, нагласите и взаимоотношенията в класа, добрият мениджър има възможност да създаде благоприятна приобщаваща среда за ученик със специални потребности, а от друга страна по този начин да намали поне с едно броя на препятствията, пред които трябва да се изправи и той и семейството му.

Ръководството, като  четвърти компонент, съдържа в себе си всички останали. Освен това навежда на мисълта, че не всеки учител влиза напълно в ролята на мениджър на дейностите в класната стая. Поради тази причина така добре пасва понятието “класно ръководство”. Ако за един учител в прогимназията или гимназията важат само част от компонентите на мениджърството, съдържащи в себе си основно професионални умения за провеждане на пълноценен час и контрол над поведението на учениците по време на изпълнение на професионалните им задължения, то за мениджмънт на класа, в неговата пълнота, говорим именно при заемане на позицията класен ръководител. Влизането в роля на мениджър на класа зависи от типа педагогическа компетентност и педагогическия статус. С пълна сила важи за началните учители, които са основен компонент на класа и основна движеща фигура за учениците. За съжаление няма зависимост между понятията “добър учител” и “добър мениджър на класа”

Според Евгениева (2010) “учителят и ученикът участват съвместно в процеса на обучение. Те са в специфично учебно взаимодействие заради съвместен учебен резултат – знаещ ученик и професионално удовлетворен учител”.

Защо това е толкова важно за обществото? Важно е в 21 век да се разбере, че учителят е изключително важна единица за обществото, който има много функции в училище – учител, възпитател, организатор, а именно всички тези негови задачи го превръщат в мениджър. Учителят е фигура, която трябва да се възприема от родителите в частност и от обществото като цяло, като част от изграждането на бъдещото поколение и социална общност.

В контекста на приобщаващото образование и учениците със специални нужди, именно добрият мениджмънт на класа, особено в начален етап на образование, когато учителят е само един, има изключително важна роля в процеса на приемане на тези ученици в класа, изграждане на взаимоотношения между тях и останалите съученици в класната стая. Тази връзка, която може да се изгради в училище, благодарение на екипната работа между педагогическите специалисти и под влиянието на добрия мениджмънт на класния ръководител, оказва благоприятно влияние на бъдещото възприемане на различието между хората и изграждане на умения за влизане във взаимодействие с него.

ПРОЕКТИ

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА”

„ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА”
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, с автори Гергана ...

„ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГ...

„ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГАРИ"
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, Павел Серафимов и ...

„ЧИСТА И СВЯТА“

„ЧИСТА И СВЯТА“
Във времена на обществен нихилизъм, духовно и морално отстъпление, обругаване на национални символи и все ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ”

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ”
„Креативни Мислители” - Иновативна среда за обучение на учениците Средището на съвременното Просвещение вече е ...

„БУКВАРИНО“

„БУКВАРИНО“
„Букварино“ - Уникална патриотична игра тръгва към децата в България Урок по родолюбие и игрознание ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате