Мениджмънт на класната стая в условия на приобщаващо образование

Понятието “мениджмънт на класа” съдържа в себе си всички дейности, които реализира в своето ежедневие един учител. Думата “мениджмънт” означава управление, организация и се използва в контекста на почти всички сфери на дейност – бизнес, администрация, банково дело, финанси, здравеопазване, образование. Мениджмънтът има основни звена, чрез които реализира потенциала си, и те не се различават за нито една от сферите, в които се прилага.

Ас. д-р Мария Валявичарска

В този смисъл, учителят в училище, в ролята си на мениджър на класа изпълнява няколко дейности:

  • планиране;
  • организиране;
  • управление на класа;
  • ръководство;

Планирането
като част от процеса на менажиране на дейностите в класната стая включва:

  •  процес на изготвяне на учебните задачи за класа, предвиждане на евентуални затруднения от страна на учениците с учебния материал, съобразяване на дейностите с нивото на учениците в класа, в този смисъл особено внимание се обръща на казусите, при които в класа има ученик със специални образователни потребности;
  • планиране на дейностите, свързани с общуването и обмен на информация между учителя и родителите. Това включва планиране на родителските срещи за срока и/или годината, планиране и отделяне на време за водене на лична кореспонденция с родителите, предвиждане на време за обмен на информация с екипа за подпомагане на личностното развитие на ученика в клас, в случай, че има наличен такъв.
  • планиране и отделяне на време за изпълнение на административните задачи в училище, водене на официална кореспонденция с директора на училището.

По отношение на организацията като част от дейностите на мениджъра на класа, тя включва организиране на учебната дейност, която съдържа в себе си умения за привличане и задържане на вниманието на учениците, организиране на последователността за изпълнение на задачите от класа. “Учителят в своята дейност има възможност да създава значението на учебното съдържание с неговите познавателни параметри” (Евгениева, 2010). Уменията на учителя за организация на учебния процес са ключови за реализиране на успешно ограмотяване и образование на учениците.

Управлението на класа от своя страна съдържа повече психологически стратегии, които учителя несъзнателно прилага с цел поддържане на високо ниво на поведението на учениците, взаимоотношенията между учениците в класа. Управлението на класа заема специално място в контекста на приобщаващото образование. Уменията на учителя да контролира, управлява, поощрява или порицава поведението на учениците е изключително важно за приобщаването на ученик със специални нужди в класа. По този начин, когато учителят е емпатичен, широко скроен, отворен към новости и предизвикателства, възможността класът му да се състои от неемпатични, груби и тесногръди ученици клони към нула. Управлявайки настроенията, нагласите и взаимоотношенията в класа, добрият мениджър има възможност да създаде благоприятна приобщаваща среда за ученик със специални потребности, а от друга страна по този начин да намали поне с едно броя на препятствията, пред които трябва да се изправи и той и семейството му.

Ръководството, като  четвърти компонент, съдържа в себе си всички останали. Освен това навежда на мисълта, че не всеки учител влиза напълно в ролята на мениджър на дейностите в класната стая. Поради тази причина така добре пасва понятието “класно ръководство”. Ако за един учител в прогимназията или гимназията важат само част от компонентите на мениджърството, съдържащи в себе си основно професионални умения за провеждане на пълноценен час и контрол над поведението на учениците по време на изпълнение на професионалните им задължения, то за мениджмънт на класа, в неговата пълнота, говорим именно при заемане на позицията класен ръководител. Влизането в роля на мениджър на класа зависи от типа педагогическа компетентност и педагогическия статус. С пълна сила важи за началните учители, които са основен компонент на класа и основна движеща фигура за учениците. За съжаление няма зависимост между понятията “добър учител” и “добър мениджър на класа”

Според Евгениева (2010) “учителят и ученикът участват съвместно в процеса на обучение. Те са в специфично учебно взаимодействие заради съвместен учебен резултат – знаещ ученик и професионално удовлетворен учител”.

Защо това е толкова важно за обществото? Важно е в 21 век да се разбере, че учителят е изключително важна единица за обществото, който има много функции в училище – учител, възпитател, организатор, а именно всички тези негови задачи го превръщат в мениджър. Учителят е фигура, която трябва да се възприема от родителите в частност и от обществото като цяло, като част от изграждането на бъдещото поколение и социална общност.

В контекста на приобщаващото образование и учениците със специални нужди, именно добрият мениджмънт на класа, особено в начален етап на образование, когато учителят е само един, има изключително важна роля в процеса на приемане на тези ученици в класа, изграждане на взаимоотношения между тях и останалите съученици в класната стая. Тази връзка, която може да се изгради в училище, благодарение на екипната работа между педагогическите специалисти и под влиянието на добрия мениджмънт на класния ръководител, оказва благоприятно влияние на бъдещото възприемане на различието между хората и изграждане на умения за влизане във взаимодействие с него.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате