Кариерно развитие и ориентиране на ученици с нарушения

Темата за кариерното развитие на хората с различни  увреждания е силно актуална както за самите тях, така и за обществото и бизнеса в България. Кариерното ориентиране се случва още в ранна училищна възраст, продължава до завършването на учениците и има за основна цел тяхната успешна социална реализация в обществото, както и материална независимост, която дава възможност за самостоятелен живот. Когато става дума за младежи без нарушения, училищните планове и бюрата по труда дават най-разнообразни възможности както за тяхната реализация, осигуряване на възможност за избор между много варианти, професионално ориентиране. Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и интересите на личността.

Ас. д-р Мария Валявичарска

Не така стои въпросът при хората с нарушения. Техните интереси и бъдещи възможности зависят от изградените им умения за справяне в различни области, които биха се превърнали във възможност за  професионален избор. По-специфични са методите и средствата за тяхната специална подготовка, както и консултирането, от което имат нужда.

          Кариерното развитие е процес, който се разгръща в рамките на целия живот на човека. Той обхваща професиите, видовете работа и дейностите, както и заниманията през свободното време, които съответното лице си избира. Личните решения, взимани в рамките на този процес, са повлияни от семейната среда, семейното и училищно възпитание, религиозната ориентация и други социални фактори, каквито са в случая различните видове нарушения и инвалидност на хората в нашето общество.
          От началото на 80-те години думата кариера (career) започва да се използва вместо професия (vocation или occupation) тъй като се смята, че тя обозначава по-всеобхватна концепция за кариерното развитие на индивида.
         От икономическа гледна точка кариерата представлява последователността от заеманите длъжности и резултатите, които човек показва в рамките на обучението в училище или в университет и професионалното си израстване.
Що се отнася до процеса на кариерно развитие, то той се дефинира като взаимодействието между психологически, социологически, икономически, физически фактори и фактори на случайността, които оформят последователността на отделните длъжности, професии или кариери, с които лицето се занимава в рамките на своя жизнен път.
Кариерното развитие е основен елемент от развитието на човека. То обхваща целия жизнен цикъл на индивида и оказва влияние върху личността като цяло. Кариерното развитие включва концепцията на лицето за собственото му “аз”, семейният му живот, както и аспектите на околната и културна среда.

Trying. Little girl dreaming about profession of makeup artist. Childhood, planning, education and dream concept. Wants to become successful employee in fashion and style industry, hairstyle artist.

        Кариерното развитие се определя и като непрестанен процес на учене, следване на някои гъвкави стъпки, свързани със себеоткриването, проучване на възможности за работа, взимане на решения и определяне на цел. Тук е важно да се отбележи, че въпросът при хората с увреждания далеч не стои толкова просто и съвсем не е техен избор или възможност.
        Създаването на тези модели се базира на съществуващите различни групи теории за кариерно развитие. Основната разлика между тях е в начина, по който разглеждат кариерното развитие и факторите, които влияят при избора на кариера.

          Съществуват редица неправителствени организации, проекти, занимания по интереси в училище и най-разнообразни дейности, организирани от бюрото по труда, които целят насочването на младежите, а и хората от всякаква възраст към избор на кариера според интересите и образованието им, както и възможности за обучения с цел преквалификация. По отношение на организацията и предлаганите дейности от официалната за страната институция в тази сфера – Бюро по труда, предлаганите услуги са:

Young boy wearing a suit as his dream job
  • предоставяне на актуална информация относно обявените незаети работни позиции;
  • информация относно програмите и обвързаните с тях мерки по заетост и обучение;
  • съдействие при информирането и наемането на работа;
  • професионални консултации, осведомяване и насочване;
  • професионални и мотивационни обучения;
  • причисляване към определени програми и мерки по заетост;
  • стипендии при обучения по придобиването на различни професионални квалификации.( https://www.az.government.bg/)

          До тук се доказа наличието на възможности за кариерно развитие и консултиране на лицата, желаещи да намерят работа, да бъдат ориентирани в подходяща професия или обучавани в такава.

         Тази статия цели да даде отговор на въпросите: А какво се предлага на пазара на труда за хората с увреждания? Кой подготвя тях за кариерно развитие и организация на работния процес, особено в условията на вече съществуващото приобщаващо образование и липсата на помощните училища? Кои са най-подходящите професии за тях според нарушението, което имат? Какво гласи законовата разпоредба за работодателите и какви са статистическите данни, показващи моментната ситуация?

         В страните от Европейския съюз отдавна се прилагат различни дейности, свързани с растеж, създаване на работни места, социално равенство и приобщаване, като целят да догонят нуждите на социално-икономическите промени и успешно интегриране на пазара на труда. Повишаващото се ниво на безработица, особено сред младежите, а най-вече и сред тези с различни нарушения трябва да се превърне в една от най-важните задачи, тъй като „реформата на професионалните квалификации е от съществено значение за постигане на политическата цел за повишаване на стандартите“ (Св. Недева, Ч.Сотиров, 2017)

         В момента в България, законово и административно, въпросът стои така:

Представителите на бизнеса в България, които разполагат с персонал от 50-99 служители, по Закон за хората с увреждания и правилникът за изпълнението му, трябва да имат поне един служител с трайно увреждане, извън позициите, предвидени за трудоустрояване. За фирмите със 100 и над 100 служители, квотата за работните места е 2% от общия брой. „Ако мястото остане празно, работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер на 30% от минималната заплата. Дори в такъв случай обаче вноската не отменя задължението за наемане на хора с трайни увреждания, пише в правилника за прилагане на закона.“ (в. Сега, 2019г.)

Business theme. Child in a business style. Little girl with a laptop.

         От друга страна, представителите на различни фирми у нас, които са пряко засегнати от изискването на закона, нямат достъп до ТЕЛК регистрите, а честа практика е хората с различни нарушения да скриват своето ТЕЛК  решение, когато това е възможно.

        По този начин се откроява ясно пропастта между хората с увреждания и работодателите. Данните сочат, че чрез бюрата по труда, за една година, едва 6 000 човека с трайни увреждания успяват да си намерят работа. Това се превръща в сериозен проблем както за работодателите, поради немалките суми, които плащат като глоба за липса на наети лица от тази категория, така и за лицата с трайни нарушения. Пределно ясно е, че намирането на работа и възможността за професионална реализация са ключови за повишаването на качеството на живот за хората с увреждания, което от своя страна е и основна цел на Закона за интеграция. От друга страна за икономическото състояние на една държава е много по-добре да получава данък от човека, който работи, за сметка на сумите за социално подпомагане и безработица, които трябва да дава.

Little boy dreaming about future profession of seamstress. Childhood, planning, education and dream concept. Wants to become successful employee in fashion and style industry, atelier, makes clothes.

        За кариерното развитие на лицата с увреждания до скоро се грижеха помощните и специалните училища. Въпреки това, макар и с възможност за тяхната подготовка, професиите, в които можеха да се реализират те бяха с възможност за полагане на нискоквалифициран труд. Също така, поради изолацията им от обществото чрез обучението им в тези училища, информацията за техните умения и способности категорично не се разпространява. Така например, един зрително затруднен човек, поради напредъка в технологиите има много добра възможност за реализация в професионален план, но в обществото съществува мит, че те най-често стават музиканти, което е много далеч от истината. В момента, в условията на приобщаващо образование, когато все повече лица с увреждания се обучават в общообразователните училища, за подготовка за професионална реализация  не говори и не се грижи никой.

Темата е изключително важна, тъй като засяга въпросите за социалното включване на хората с нарушения, както и повишаването на стандарта им на живот.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате