Как да се адаптира литературен текст за ученик с интелектуална недостатъчност

Идеи за общообразователни учители в начален етап на образование.

Ас. д-р Мария Валявичарска

След приемане на Наредбата за приобщаващо образование в България, децата и учениците със специални потребности станаха част от всяка група и клас в общообразователните учебни заведения. Това от своя страна изисква промяна в моделите на преподаване, учебните програми и подходите за обучение, които прилагат общообразователните учители и специалистите в областта на приобщаването. Съществува значителна необходимост от ефективни стратегии за справяне с академичните проблеми в училищна възраст, които срещат учениците със специални потребности и в частност тези с нарушения в интелектуалното развитие.

С оглед на въведеното изискване в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) за създаване и изготвяне на индивидуални учебни програми и индивидуални учебни планове по различни предмети за ученици със специални образователни потребности (СОП), които не могат да постигнат стандарта на общообразователната учебна програма, все по-често се използва методът за адаптиране на училищния материал. Тази адаптация е специфична за всяко едно нарушение – умствена изостаналост, аутизъм, зрително увреждане, нарушен слух и е изцяло съобразена с възможностите, интересите и уменията на ученика със специални потребности.

За да осигурим начално ограмотяване на ученик с нарушение в интелектуалното развитие, чрез което да се овладяват горепосочените правила в българския език, се налага да разчупим класическия модел на училищното обучение и общообразователните учебни програми чрез адаптация на материала и осигуряване на достъпен модел.

Учениците с нарушения в интелектуалното развитие се характеризират с беден активен и пасивен речник, намалена концентрация и внимание, понижена възможност за съсредоточаване, бедни представи и въображение. За да се постигнат изискванията на общообразователната учебна програма, литературните произведения трябва да бъдат адаптирани по начин, който ги прави достъпни за реализиране на обучението по предмета, тъй като не само за учениците с типично развитие, а и за тези с нарушения в интелектуалното развитие „крайната цел на обучението е езикова грамотност, езикова култура и комуникативна способност“.

Адаптирането на литературните текстове осигурява по-лесно разбиране, възможност за самостоятелна изява чрез четене, особено когато шрифтът е уголемен и печатният текст е организиран с достатъчно междуредово пространство. Това не напряга четивната дейност на учениците.

Предложение за адаптация

Направеното предложение за адаптация на литературен текст е изучавана българска народна приказка в III клас по общообразователната учебна програма. Приказката съдържа основните компоненти, на които трябва да се обърне специално внимание в работата с текста – нови думи, пряка реч, която касае идентифицирането на героите в приказката и поука.

Новите думи в текста могат лесно да бъдат обяснени и представени на ученици с типично развитие в общообразователния клас, чрез работа с речник, задачи за самостоятелното им търсене. При ученици с нарушения в интелектуалното развитие обаче те трябва да бъдат внимателно прецизирани. Броят на новите думи не бива да е твърде голям, тъй като особено внимание се обръща на работоспособността на тези ученици, както и на процесите на паметта, типични за това нарушение. Новите думи се обясняват с речниковото значение, употреба на синонимни думи, които могат да предизвикат асоциативно мислене и по-лесно запомняне, но най-важният компонент е картинното им онагледяване по време на адаптацията на текста.

В работата с ученици с нарушения на интелектуалното развитие важен момент е достигането до извод за поуката от текста. Това се случва чрез неколкократно прочитане на вече адаптирания текст, задаване на допълнителни въпроси към него, както и обсъждане на различните моменти. Положително влияние оказва даването на възможност на ученика сам да достигне до различни умозаключения, като този процес е стимулиран, а не насилствен и принудителен.

Адаптацията на литературен текст за нуждите на ученици с нарушения в интелектуалното развитие се съобразява със следните компоненти:

  • Обема на текста. Ако литературното произведение е твърде обемно, то трябва да бъде съкратено без да се загуби смисловото му съдържание;
  • Новите думи – думите в литературните текстове могат да бъдат диалектни, чуждици, с техническо значение или думи, които се употребяват по-рядко в ежедневието и учениците не ги срещат често. Ето защо всички нови и непознати думи в текста трябва да бъдат заменени с познати синоними, обяснени и онагледени с картинни източници или премахнати, ако това не засяга смисловото съдържание на текста;
  • Пряката реч. Редуцирането на пряката реч се реализира само в случаите, когато участниците в разговора са повече от трима или в случаите, в които пряката реч преобладава, а проследяването на събитията е затруднено поради този факт. Това означава, че пряката реч се превръща в непряка и се преразказва смислово, ако носи съществена информация за същината на текста;

Метафорите. Препоръчително е те да бъдат избегнати по време на адаптацията на текста, тъй като допълнително затрудняват процеса четене с разбиране.

Тъй като на няколко места вече беше споменато онагледяването на текста или части от текста с картинни източници, добре е да се изясни следната особеност – в един текст трябва винаги да бъдат или само анимирани, тоест рисувани, или истински картини на реални хора, предмети, събития и т.н.

Предложеният адаптиран текст е поместен по-долу, като за целите на разбирането на направената адаптация може да се използва следната легенда:

– Думи, премахнати и/или заменени с по-достъпни и подходящи за целите на обучението на ученици с нарушения в интелектуалното развитие, отбелязани чрез задраскване – думи

– Думи в болд и с подчертаване – нови думи за учениците, които трябва да бъдат въведени в речника на ученика.

Мъдростта на старците

Българска народна приказка

Един жесток цар издал закон да бъдат погубени убити всички стари хора.

Каква полза от тях — казал той, — нито орат, нито жънат, нито дърва секат. Само ядат хляб и се пречкат в къщи. По-добре ще живеем без тях.

Запретнали Приготвили се царските палачи. Всичките стари хора минали под нож били убити. Останал само един старец — баща на болярин. Дожаляло на болярина да вземе главата на стария си баща, затуй Боляринът не могъл да убие баща си, затова го укрил скрил на тайно място и го хранел скришом тайно, без да знае никой.

Жестокият цар имал луд черен кон – ритал, хапел, скачал, хвърлял ездачите. Никой не можел да се приближи до него и да го укроти. В столицата живеела една лукава хитра знахарка. Царят заповядал да я повикат в двореца и почнал да я разпитва разпитал как може да се укроти лудият кон.

— Как ли? — отговорила знахарката. — Заповядай, господарю, на твоите боляри да усучат въже от пясък. Вържеш ли коня с въже от пясък, той ще стане кротък като овчица.

Царят се почесал по тила и повикал болярите си:

— Хей, боляри — викнал им той, — слушайте какво ще ви заповядам! Още утре ще ми донесете едно въже от пясък. Ако дойдете в двореца ми без пясъчно въже, главите ви ще взема! ще ви убия!

Прибрали се болярите с наведени глави. Никомуне идвало на ум Никой не знаел как може да се усуче въже от пясък. Между болярите бил и оня, който пощадил живота на баща си. Като се прибрал в къщи омърлушен, старецът го попитал:

— Защо си кахърен загрижен, синко?

Боляринът му разправил разказал какво иска царят.

Туй ли е то Това ли е всичко? Не бой се. Не се тревожи. Утре, като идете в двореца и царят рече каже: „Къде е въжето?“, ти му отговори: „Царю, готови сме да усучем въже от пясък, но не знаем какво трябва да бъде — дебело, тънко, жълто или червено. Дай ни по-напред мостра“.

На другия ден, когато чул умния отговор, царят преклонил глава и казал:

— Прави сте, трябва да ви дам мостра, но няма откъде да я взема.

И царят простил запазил живота на всички.

Същото лято настанала голяма суша. Всичко живо изгоряло — и трева, и плод. Пресъхнали реките и кладенците. Житниците се опразнили. Не останало жито дори за семе. Уплашили се хората да не измрат умрат от глад. Загрижил се и царят. Повикал пак болярите и им заповядал:

— Каквото щете искате правете и струвайте, но утре като дойдете, искам да ми кажете откъде ще намерим жито за посев, инак главите ви ще взема иначе ще ви убия.

Тръгнали си болярите сломени — не е лесна работа да се намери жито. Скритият старец видял, че синът му се връща и този път омърлушен загрижен, и попитал какво се е случило.

— Сега, тате — рекъл боляринът, — и ти не можеш ми помогна да ми помогнеш

— Защо?

— Защото царят иска семе за посев, а никъде в страната няма жито.

Не бой се Не се тревожи, синко. Утре, когато се явите при царя, ти му кажи да заповяда на селяните да разровят всички мравуняци на царството. В мравуняците има много жито, събрано зрънце по зрънце от мравките.

И наистина, щом селяните излезли по кърищата полето и разкопали мравуняците, намерили във всеки мравуняк по една торбичка едро зърно. Царят останал много учуден от находището и се обърнал към болярина, дето криел баща си. Попитал го:

— Кажи ми кой ти даде този мъдър съвет?

— Не смея да кажа, господарю, защото ще ме убиеш погубиш.

— Няма косъм да падне от главата ти, кажи!

Тогава боляринът признал, че е укрил скрил баща си и той го научил съветвал какво да каже за пясъчното въже и де къде има скрито жито.

Тогава излязъл нов закон: никой да не закача старите хора, а когато вървят по улиците — всеки да им сторва път прави път.

Нови думи в текста:

  • Орат – хора, които обработват земя с рало;
  • Жънат – хора, които събират зърно;
  • Боляр – благородник;
  • Палач – човек, който изпълнява смъртни присъди. Може да бъде онагледено чрез картинни източници;
  • Омърлушен – умислен, загубил бодрост. Може да бъде онагледено чрез картинни източници;
  • Мостра – модел, образец
  • Мравуняк – жилище на мравки. Може да бъде онагледено.

Адаптирането на учебния материал за нуждите на учениците с нарушения в интелектуалното развитие е една от стъпките, която води до същината на приобщаващото образование. Ако осигурим на учениците със специални потребности възможност да се обучават и изявяват според собствените си възможности и специфични нужди, ние осигуряваме истинския достъп до общообразователната среда, а не само физическото присъствие в нея. Уменията за адаптиране на текст са свързани с педагогическия опит на преподавателите и познаването на спецификите на нарушенията, които се обединяват под названието „специални образователни потребности“. Насоките за адаптация, дадени по-горе, са пример, не константна единица. Те могат да се видоизменят според нуждите на учениците, за които се налага адаптирането на литературен текст.

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате