Водещ специалист от СУ представя актуални въпроси на модерното образование в XXI век

Единствено в „Азбукари“ доц. д-р Ася Асенова ще разглежда теми, свързани с последните тенденции в обучението по биология и здравословен начин на живот.

Ася Асенова

Какво означава и какво включва проектно-базираното обучение? Как виртуалните светове насърчават творческия потенциал на децата? Как може да се организира по нов начин обучението по биология извън класната стая? Как може да се приложи 3D принтирането в обучението по биология? Как изглежда учителската професия през погледа на бъдещите учители по биология? Как може да се използва образователната телевизия в обучението? Какви са тенденциите в електронното обучение и нагласите на децата към електронните учебници?

На тези и много други въпроси на преподаватели и родители, свързани с обучението и възпитанието на децата, ще отговори доц. д-р Ася Асенова, преподавател в Софийския университет, в новата рубрика на „Азбукари“ – „Училище за училище“.

Доц. д-р Ася Емилова Асенова е преподавател в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Методика на обучението по биология“. Проучванията й са съсредоточени в областите на: здравно и екологично образование, електронно и мобилно обучение, 3D виртуална реалност, технологии подпомагащи обучението по биология, мениджмънт на биологичното образование и STEAM обучение с акцент приложение на изкуства и дизайн в контекста на биологичното образование.

Участва в редица национални и международни проекти в посочените области на образование. Автор на монографии, учебници и учебни пособия по биология и здравно образование и подготовката на бъдещи учители по биология, ръководител на докторанти и магистранти, ментор в рамките на рзалични образователни програми. Тя е автор и педагогически дизайнер на 3D виртуален практикум за подготовка на бъдещи учители по биология.

Доц. д-р Асенова е защитила пост-докторантура в Институт по образование, Лондон в областта на съвременни технологии в обучението и иновативни подходи при обучението по биология. Тя е гост-лектор в „Universidad Publica de Navarra“- Памплона, Испания; „University of Salento“- Лече, Италия както и в Технически университет- София.

Тя е сред изследователите, които разработват и интегрират съвременни педагогически методи и подходи в областта на “visual art education“ при подготовката на бъдещи учители по биология. В последната ѝ монография „Приложение на съвременни образователни технологии в професионалната подготовка на учители по биология“, авторката споделя своя практически опит, подкрепен с илюстрация на конкретни практики и насоки за реализиране на иновативните технологии в сферата на биологичното образование.

В статията „Педагогически потенциал на образователните комикси при формиране на ключови компетентности“ е представен един иновативен подход за приложение на комиксите в обучението, основаващо се на концепцията “visual art education“, чрез която се създава трайна ангажираност и мотивация на обучаемите към учебното съдържание и учебния процес като цяло.

Представена е авторска концепция за приложение на образователните комикси при професионалната подготовка на бъдещи учители по биология. Разгледани са в сравнителен план различни софтуерни приложения за създаване на образователни комикси. В статията са споделени и анализирани и конкретни студентски артефакти и мнения в областта на образователни комикси по биология, създадени в рамките на обучението във ВУ.

В статията „Приложение на образователната драма в обучението по биология“ е представен иновативен за образователната ни система подход, а именно приложение на образователната драма в професионалната подготовка на бъдещите учители по биология. Чрез него се поставя акцент върху специално и целенасочено организирани ситуации и взаимодействия, в които обучаемите чрез преживяване и емоционална рефлексия придобиват различни знания, умения и професионални компетентности.

Анализирана е педагогическата ефективност на драма метода в разнообразен образователен контекст. В статията е илюстрирано и конкретно приложение на елементите на образователната драма в обучението на бъдещи учители по биология. Драма методът като многоизмерен, ориентиран към социално и естетическо разбиране феномен, се явява сам по себе си интегриращ модел за ефективно учене и преподаване, който е илюстриран с конкретни студентски проекти в статията.

В рамките на статията ще разберете как образователната драма води до промяна на педгогическата среда, в която се организира професионалната подготовка на бъдещите учители по биология и повишаване на качеството на процеса на обучение като цяло.

Здравното образование заема приоритетно място в процеса на промяна към устойчиво развитие. Това се дължи на глобалният характер на здравните проблеми като рисково сексуално поведение, хранителните разстройства, нарастване на броя на младите хора, заразени с ХИВ, широко разпространение на употребата на цигари, нарастване на злоупотребата с психо-активни вещества и т.н. Това каза пред педагозите, участвали в завършилия наскоро проект „WellBeCome“ доц. д-р Ася Асенова от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Иновативният образователен проект “WellBeCome”, който приключва в края на този месец, събра педагози от България и Сърбия. Той е част от Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020. Осъществява се от неправителствената организация „Сдружение Азбукари“ и е разработен съвместно с водещи специалисти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Партньори в програмата „WellBeCome“ бяха училище „Иван Вазов“ в с. Алдомировци, община Сливница, България и училище „Христо Ботев“ в Димитровград, Сърбия. Целта на обучението беше да се обучат 20 души (по 10 от България и Сърбия), избрани чрез организирана кампания, как да преподават концепцията на „WellBeCome“ на ученици и други обучители.

Фокусът на обучението беше да се създадат подходящи знания, умения и инструменти за критично мислене, необходими за учене на децата и младежите как да живеят живот на благополучие, който съчетава здраво тяло и ум, създаване на необходимата култура на хранене и хармонично възприятие на света.

Според определението на Световната здравна организация здравето, разбирано като пълно физическо, психическо и социално благополучие на човека, а не само отсъствие на болест или увреждане, е задача и на семейството, и на обществото. Световната здравна организация поставя акцент върху пет ключови сфери, между които основно място заема развитието на личностните умения, знания и възможности за укрепване на здравето.

Доц. Асенова подчерта, че здравето е резултат не само от физическите дадености, семейна среда, норми и традиции, но и от конкретното поведение, което се изгражда под въздействие на натрупаните знания, изградените умения и нагласи и позициите на значимите хора.

Днес пред учителите от цял свят стои на дневен ред не убедеността, че е нужно да се акцентира върху съвременните проблеми, свързани със здравното образование във всички етапи на обучението. Предизвикателството е как да се постигне максимална ефективност в този процес. Това изисква формирането на компетентности за оценка и вземане на решение, формиране на отношения и отговорно поведение на младите хора, което може да бъде ефективно постигнато чрез съчетаване на традиционните с интерактивните методи на обучение.

Решаването на казуси и дилеми, ролевите игри, работата в малки групи, асоциативните игри и т.н. са основни интерактивни методи, които не просто посочват проблемите, а изискват активна позиция и дейност по проблемите на здравното образование. В тази учебна среда всички участници (ученици, учители и родители) са учещи се, ценящи важните неща, правещи избор, вземащи отговорни и трудни решения, опознаващи себе си, другите и света в модел, аналогичен на действителността.

Методиката е авторска разработка, в основата на която са интегрирани игровият подход, проектно базираното обучение, драма обучението и въвеждането на нови за образователната ни система методи на обучение, базирани на образователните комикси.

Какви теми може да очаквате в рубриката „Училище за училище“:

1. Проектно-базирано обучение (ПБО) – възможности за формиране на ключови компетентности в училище.

Акценти в статията: Същност, етапи и изисквания при организирането на ПБО, оценяване на резултатите на учениците, илюстрация на добри практики в областта на биологичното образование. Видове ПБО и връзка със съвременните образователни технологии.

2. Педагогическият потенциал на виртуалните светове в т.ч. и на сериозните игри в насърчаването на творческия потенциал на учениците.

Акценти в статията: Преодоляването на бариери в реалния свят на класната стая, разширяването на възможността за интерактивност, персонифицирана обратна връзка, мултисензорно възприемане на информацията, които са съществени фактори за улесняване на ученето като цяло. Илюстрация на авторски дизайна на виртуална класна стая по биология за бъдещи учители.

3. Модел за организиране на образование за околна среда чрез извънкласни дейности – анализ на добри практики, тенденции и перспективи.

Акценти в статията: Национална стратегия за развитие на извънкласните дейности (ИКД) в българските училища. Модел за реализиране на ИКД по биология чрез помагалата на РЕЦ за ЦИЕ – България със запазена марка „Региони за деца“. Анализ на учебната практика по отношение организирането на ИКД по екология чрез пособията „Пирин за деца“, „От Осогово до Беласица“ и „Западна Стара планина“.

4. Приложение на технологията за 3D принтиране в обучението по биология и подготовката.

Акценти в статията: Кога възниква идеята за 3D принтирането? Области на приложение на 3D принтерите. Аспекти на 3D принтирането в обучението. Какво споделят преподаватели и специалисти в сферата на образованието по въпроса за интегриране на 3D технологията за принтиране в клас? Модел за създаване на 3D прототип на биологичен обект чрез технологията на 3D принтирането.

5. Учителската професия през погледа на бъдещите учители по биология.

Акценти в статията: Анализ и коментари върху едно изследване в областта на професионалната подготовка на бъдещи учители.

6. Педагогически аспекти на образователната телевизия за организиране на обучение (в т.ч. и в условия на изолация).

Акценти в статията: Съвременните изследвания в областта на приложението на образователната телевизия за организиране на формалн и неформално обучение. Нормативни документи за организиране на медийно обучение. Педагогически модели за интегриране на медийно обучение (в т.ч. и на образователна ТВ). Какво показва световната практика по въпроса за педагогическия ефект от образователната ТВ?

7. Тенденции в електронното обучение – технологични и педагогически решения.

Акценти в статията: Технология на дизайна на е-курс от смесен тип (blended learning) за бъдещи учители по биология. Електронни среди за обучението на бъдещи учители по биология. Европейска политика в сферата на интегрирането на технологиите във висшето образование.

8. Изследване на нагласите към електронните учебници сред ученици в системата на училищното образование в България.

Доц. д-р Асенова е отворена и към други въпроси на педагози и родители, свързани с обучението и възпитанието.

Статии от доц. д-р Ася Асенова:

Педагогически потенциал на образователните комикси при формиране на ключови компетентности

ПРОЕКТИ

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“

„ПАРАД НА БУКВИТЕ“
Стотици българи шестваха по улиците на София на „Парад на буквите“ Организаторите от „Сдружение Азбукари“ ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” ...

„КРЕАТИВНИ МИСЛИТЕЛИ” - 2
В Алдомировци откриха средище на съвременното Просвещение Иновативна интерактивна класна стая съчетава преклонението пред българското ...

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ...

ПРОЕКТ „WELLBECOME“

ПРОЕКТ „WELLBECOME“
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между младежите ...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В С...

ПРОЕКТ „КРАЧКА НАПРЕД В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Целта на програмата е да разшири социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи ...

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА
Имаме удоволствието да Ви запознаем с новия образователен проект на „Сдружение Азбукари“, носещ името „ДЕТСКА ...

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е традиционна световна инициатива на „Сдружение Азбукари“ и „Българи за България“ за ...

„Сдружение Азбукари" е изградено на базата на доброволен труд и отдаденост на своите съмишленици. Ние сме организация с нестопанска цел и работим изцяло в полза на обществото,
и се нуждаем от Вашата помощ, за да продължим да бъдем независими и свободни да в делата си.
Можете да станете част от дейността ни в полза на България като дарите,
според възможностите си, чрез някои от следните начина: банков превод, дебитна или кредитна карта.


Вашата подкрепа е от решаващо значение за бъдещето на Сдружението ни.
Помогнете ни да ставаме по-добри и да реализираме каузите си в полза на обществото!

Други новини които може да харесате