Училище за училище

Как децата със специални потребности да се приобщят в общообразователното училище? Как педагози и родители да възпитат у останалите ученици дух на толерантност към тях? Каква ще е новата учебна година за учители, родители и деца в условията на продължаваща карантина? Как да се помогне на педагози, родители и деца при дистанционното обучение?

Как да се адаптира литературен текст за ученик с интелектуална недостатъчност

Как да се адаптира литературен текст за ученик с интеле...

Идеи за общообразователни учители в начален етап на образование. Ас. д-р Мария Валявичарска След приемане на Наредбата за приобщаващо образование в България, децата и учениците със специални потребности станаха част от всяка група и клас в общообразователните учебни заведения. Това от своя страна изисква промяна в моделите на преподаване, учебните програми и подходите за обучение, които прилагат общообразователните учители и специалистите в областта на приобщаването. Съществува значителна необходимост от ефективни стратегии за справяне с академичните проблеми в училищна възраст, които срещат учениците със специални потребности и в частност тези с нарушения в интелектуалното развитие. С оглед на въведеното изискване в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) за създаване и изготвяне на индивидуални учебни програми и индивидуални учебни планове по различни предмети за ученици със специални образователни потребности (СОП), които не могат да постигнат стандарта на общообразователната учебна програма, все по-често се използва методът за адаптиране на училищния материал. Тази адаптация е специфична за всяко едно нарушение – умствена изостаналост, аутизъм, зрително увреждане, нарушен слух и е изцяло съобразена с възможностите, интересите и уменията на ученика със специални потребности. За да осигурим начално ограмотяване на ученик с нарушение в интелектуалното развитие, чрез което да се овладяват горепосочените правила в българския език, се налага да разчупим класическия модел на училищното обучение и общообразователните учебни програми чрез адаптация на материала и осигуряване на достъпен модел. Учениците с нарушения в интелектуалното развитие се характеризират с беден активен и пасивен речник, намалена концентрация и внимание, понижена възможност за съсредоточаване, бедни представи и въображение. За да се постигнат изискванията на общообразователната учебна програма, литературните произведения трябва да бъдат адаптирани по начин, който ги прави достъпни за реализиране на обучението по предмета, тъй като не само за учениците с типично развитие, а и за тези с нарушения в интелектуалното развитие „крайната цел на обучението е езикова ...
Прочети Още...
Кариерно развитие и ориентиране на ученици с нарушения

Кариерно развитие и ориентиране на ученици с нарушения

Темата за кариерното развитие на хората с различни  увреждания е силно актуална както за самите тях, така и за обществото и бизнеса в България. Кариерното ориентиране се случва още в ранна училищна възраст, продължава до завършването на учениците и има за основна цел тяхната успешна социална реализация в обществото, както и материална независимост, която дава възможност за самостоятелен живот. Когато става дума за младежи без нарушения, училищните планове и бюрата по труда дават най-разнообразни възможности както за тяхната реализация, осигуряване на възможност за избор между много варианти, професионално ориентиране. Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и интересите на личността ...
Прочети Още...
Педагогически аспекти на образователната телевизия – Втора част

Педагогически аспекти на образователната телевизия – Вт...

Видове образователна телевизия и телевизионни програми Доц. д-р Ася Асенова Медийното образование дава възможност да се развият знания, ценности и широк диапазон от умения - умения за критическо мислене, общуване и управление на информацията. Затова то е важна и прогресивна стратегия за възпитаване на мислещи, ангажирани и информирани граждани ...
Прочети Още...
Педагогически аспекти на образователната телевизия – Първа част

Педагогически аспекти на образователната телевизия – Пъ...

Неоспорим факт е, че днес телевизията има мощно влияние върху живота на младите хора.  Тя променя  начина, по който общуваме, работим и учим. Медийните продукти не само ни информират и развличат, но играят и важна роля за това, как виждаме действителността около нас, влияят и на мисленето, чувствата и поведението и не на последно място дават възможност за организиране на образователен процес. Доц. д-р Ася Асенова ...
Прочети Още...
Училище за училище
Мениджмънт на класната стая в условия на приобщаващо образование

Мениджмънт на класната стая в условия на приобщаващо об...

Понятието “мениджмънт на класа” съдържа в себе си всички дейности, които реализира в своето ежедневие един учител. Думата “мениджмънт” означава управление, организация и се използва в контекста на почти всички сфери на дейност - бизнес, администрация, банково дело, финанси, здравеопазване, образование. Мениджмънтът има основни звена, чрез които реализира потенциала си, и те не се различават за нито една от сферите, в които се прилага ...
Прочети Още...
Училище за училище
Приобщаващото образование в България и Сърбия

Приобщаващото образование в България и Сърбия

У нас екипите за подпомагане са от ресурсен учител, логопед и психолог, докато в западната ни съседка най-често срещаният специалист в училище е психологът. Ас. д-р Мария Валявичарска Приобщаващото образование и работата с деца със специални образователни потребности (СОП) се превърна в една изключително дискутирана тема през последното десетилетие. Държавите, които стартираха тази дейност в общообразователните училища или предприеха мерки за промяна на състоянието и нивото на обучението на тези деца, не спират да обменят опит и идеи ...
Прочети Още...
Училище за училище
Приложение на образователната драма в обучението по биология

Приложение на образователната драма в обучението по био...

Потенциалът на драма-базираната педагогика e във възможността децата да се превъплътят в различна роля и да опознаят собствената си личност и личността на другите през призмата на нереалното. Доц. д-р Ася Асенова Доц. д-р Ася Асенова Приложението на съвременни интерактивни методи (в т.ч. и образователната драма) би могло да се разглежда като един от факторите за овладяване на професионално-педагогически умения, навици и опит, и като начин за развитие на педагогическото мислене и прилагане на теоретичните знания в практическата дейност ...
Прочети Още...
Училище за училище
Общообразователните учители и приобщаващото образование

Общообразователните учители и приобщаващото образование

В класовете, в които има силно мотивиран, положително настроен педагог към деца със СОП, се откриват и най-добре приобщените деца. Колкото по-емпатичен е общообразователният учител, толкова по-приобщени са децата в класа му. Д-р Мария Валявичарска Общообразователният учител е фигура с голямо значение за осъществяването на приобщаващо образование в училищата. Неговото отношение към детето със специални образователни потребности, нагласата му към тези групи деца като цяло, както и демонстрираното поведение по този въпрос пред класа, са от съществено значение за начина, по който останалите ученици приемат детето със специални образователни потребности (СОП), както и за начина, по който се чувства самото дете. От това зависят до голяма степен и взаимоотношенията, които се изграждат в класа между учениците ...
Прочети Още...
Училище за училище
Водещ специалист от СУ представя актуални въпроси на модерното образование в XXI век

Водещ специалист от СУ представя актуални въпроси на мо...

Единствено в „Азбукари“ доц. д-р Ася Асенова ще разглежда теми, свързани с последните тенденции в обучението по биология и здравословен начин на живот. Ася Асенова Какво означава и какво включва проектно-базираното обучение? Как виртуалните светове насърчават творческия потенциал на децата? Как може да се организира по нов начин обучението по биология извън класната стая? Как може да се приложи 3D принтирането в обучението по биология? Как изглежда учителската професия през погледа на бъдещите учители по биология? Как може да се използва образователната телевизия в обучението? Какви са тенденциите в електронното обучение и нагласите на децата към електронните учебници? ...
Прочети Още...
Училище за училище

ИНИЦИАТИВИ

КОНКУРС „СИМВОЛ НА ДОБРОТ...

КОНКУРС „СИМВОЛ НА ДОБРОТО“ - ИЗБОРЪТ НА ПУБЛИКАТА
Специална награда на г-жа Цвета Кирилова, председател на „Сдружение Азбукари“ и избор на рисунка- символ ...

1400 БЪЛГАРЧЕТА РИСУВАХА ...

1400 БЪЛГАРЧЕТА РИСУВАХА НА ТЕМА „СИМВОЛ НА ДОБРОТО“
Българчета се състезаваха за 71 награди на конкурса „Символ на Доброто“, част от националната кампания ...

КОНКУРС „СИМВОЛ НА ДОБРОТ...

КОНКУРС „СИМВОЛ НА ДОБРОТО“ - ИЗБОРЪТ НА АЗБУКАРИ
"Символът на доброто" се оказа неизчерпаема за детското въображение и представи тема за художествена изява ...

КОНКУРС „СИМВОЛ НА ДОБРОТ...

КОНКУРС „СИМВОЛ НА ДОБРОТО“ - ИЗБОРЪТ НА ЖУРИТО
На 11 февруари през целия ден компетентно жури от четирима изявени художници и двама топ ...

КОНКУРС „СИМВОЛ НА ...

КОНКУРС "СИМВОЛ НА ДОБРОТО" - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
„Сдружение Азбукари“, Единение „Българи за България“ и Професионална гимназия по каменообработване в село Кунино ОРГАНИЗИРАТ ...

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТ...

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СИМВОЛ НА ДОБРОТО"
„Сдружение Азбукари“, Единение „Българи за България“ и Професионална гимназия по каменообработване в село Кунино ОРГАНИЗИРАТ ...

ПОДАРЕТЕ „БУКВАРИНО...

ПОДАРЕТЕ "БУКВАРИНО" НА СВОЕТО ДЕТЕ
„БУКВАРИНО” съдържа: 60 броя карти 2 броя карти „Ключ” 2 броя ученически тетрадки Книга „Исторически ...

КАК ДА ПОМОГНЕТЕ?

НАБИРАМЕ ДОБРОВОЛЦИ

Стани доброволец в "Сдружение Азбукари" и започни едно ново начало.
Промени бъдещето като промениш себе си !